Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Wykonanie elewacji z dociepleniem w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Wykonanie elewacji z dociepleniem w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim

CPV:
45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6, 45.32.40.00, 45.44.20.00-7

Tryb zamówienia:


Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) i spełniający wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wymienione warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży:
1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 3 i 4 do SIWZ;
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymane w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) Wykaz, co najmniej jednej podobnej roboty budowlanej zrealizowanej w ostatnich dwóch latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - Załącznik Nr 5 do SIWZ;
5) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia - Załącznik Nr 6 do SIWZ.


Termin realizacji:
do 31 lipca 2008 r.

Osoba odpowiedzialna:
Anna Banasik, pokój nr 14 Urzędu Gminy, tel. 067/287-31-96 wewn. 29

Miejsce składania ofert:
Sekretariat (pokój Nr 4) Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

Oferty można składać do:
2008-04-02 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2008-04-02 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, pokój Nr 1.

Kryteria wyboru:
- cena ofertowa brutto - 100% wagi.

Wadium:
3,500 zł

Uwagi:
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem i numerem telefonu, z dopiskiem "Oferta przetargowa Wykonanie elewacji z dociepleniem w Szkole Podstawowej w Miasteczku Krajeńskim" - nie otwierać do dnia 02.04.2008 r. do godz. 10.00". ........................................................................................................................................................................................................................................... Uwaga !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert; - termin składania ofert: 8 kwietnia 2008 r. do godziny 9:30, - termin otwarcia ofert: 8 kwietnia 2008 r. godz. 10:00.

Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (151kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1- umowa (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik Nr 7 (606.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedzi do SIWZ (354.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia treści SIWZ (288.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (309.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2008-03-04 10:14:45
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2008-03-04 10:28:25
Ostatnia zmiana:2008-04-23 11:28:46
Ilość wyświetleń:6379

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij