Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie" na zadanie budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie" na zadanie budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

CPV:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 71320000-7, 71322000-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; wykażą się dowodami, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat od wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, wykonanie kompleksowe dokumentacji projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia (zaprojektowanie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 500 m3/dobę),
b) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia lub uzyskają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. :
˘ kierownik zespołu projektowego - uprawnienia do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z min. 5 letnim doświadczeniem projektowania budowli odpowiadających przedmiotowi zamówienia,
˘ członkowie zespołu - uprawnienia do projektowania o specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych - 4 osoby; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem projektowania automatyki oczyszczalni ścieków - 1 osoba, drogowej - 1 osoba,
˘ kadra kierownicza (zespół projektowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, aktualny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego,
c) dysponują niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. komputery i licencjonowane profesjonalne oprogramowanie do projektowania, sprzęt do geologicznych badań gruntowych dla celów projektowych wg wymagań przedmiotu zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiadają ubezpieczoną OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej podstawowym obejmującej usługi projektowania obiektów budowlanych;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) każdy z osobna: posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp;
2) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym obejmującej usługi projektowania obiektów budowlanych.
3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów.
Ocena będzie dokonywana na zasadzie "spełnia - nie spełnia".
Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.


Termin realizacji:
1) rozpoczęcie przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy;
2) zakończenie wykonywania prac projektowych - 31.07.2009 r.;
3) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę - nie później jak 30 września 2009 r.


Osoba odpowiedzialna:
osoba do kontaktów z Wykonawcami: p. Ryszard Chmielnicki, pokój Nr 2, tel. (067) 287 31 96 wewn. 35, e-mail : ryszard.chmielnicki@miasteczkokrajenskie.pl

Miejsce składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia 09.02.2009 r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, pokój Nr 4.

Oferty można składać do:
2009-02-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-02-09 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzad Gminy Miasteczko Krajeńskie, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pokój Nr 6.

Kryteria wyboru:
1. Ocena ofert :
Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium :
Cena wykonania zamówienia - 100 %
Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania usług objętych niniejszym postępowaniem. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Opis :
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Wybór oferty najkorzystniejszej nastąpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.
1) Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców faxem podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce;
2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:
a) w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń;
b) na stronie internetowej Zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl .


Wadium:
5.000 zł

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (435.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 do SIWZ - koncepcja oczyszczalni ścieków (4.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 do SIWZ - plan sytuacyjny oczyszczalni (539.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie - odp. na zadane pytania do SIWZ i zmiana SIWZ (115.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2009-01-29 07:33:10
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2009-01-29 07:54:59
Ostatnia zmiana:2009-02-02 16:31:49
Ilość wyświetleń:1136

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij