Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

"Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostwo 21"

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
"Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21"

CPV:
45330000-9, 45211310-5,

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 PZP, tj.:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy PZP,
5. wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej trzy podobne roboty budowlane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie (np. referencje),
6. wykażą, że do wykonania zamówienia Wykonawcy będą dysponować osobą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi,
7. wykażą, że posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa ubezpieczeniowa w dniu otwarcia ofert powinna być ważna minimum do upływu terminu związania ofertą.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale VI.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzuceniem oferty).Termin realizacji:
do 31.08.2009r.

Osoba odpowiedzialna:
Przemysław Ligenza tel. (67)287 31 96 wewn. 35, kom. 665 155 032

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie pok. nr4 ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie
Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie pok. nr 4 ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie


Oferty można składać do:
2009-06-29 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-06-29 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, pokój nr 1

Kryteria wyboru:
cena - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_sanitariaty_brzostowo_21 (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1_umowa (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 (401.5kB) Zapisz dokument  
zal. nr 9 (349kB) Zapisz dokument  
zał. nr 10 (475kB) Zapisz dokument  
zał. nr 11 (374.2kB) Zapisz dokument  
lokalizacja zbiornika (493.4kB) Zapisz dokument  
zbiornik w gruncie (406.7kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_ Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty i łazienki w budynku Brzostowo 21_ (728.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2009-06-08 08:17:30
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2009-06-08 08:33:39
Ostatnia zmiana:2009-07-24 14:38:53
Ilość wyświetleń:1081

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij