Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000 zł

CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
b) posiadają uprawnienia do udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2010 roku,
f) wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
g) wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
h) zobowiążą się do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, w dowolnych kwotach i terminach.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
a) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: "spełnia albo nie spełnia",
b) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
od dnia uruchomienia kredytu do 31.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Eugenia Jendrzejek - Skarbnik Gminy

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy, pokój Nr 4, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16

Oferty można składać do:
2009-08-18 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-08-18 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój Nr 1 Urzędu Gminy, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do SIWZ,
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na odstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone wg wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ,
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert,
4) dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności:
a) bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
b) banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru,
5) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu,
7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach.
8) oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające:
a) zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2010 roku,
b) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
c) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
d) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, w dowolnych kwotach i terminach,
e) adres e-mail banku do celów korespondencji drogą elektroniczną.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana treści SIWZ (874.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (488.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2009-08-07 16:18:40
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2009-08-07 16:26:37
Ostatnia zmiana:2009-08-21 14:25:42
Ilość wyświetleń:820

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij