Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

"OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ - AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZOSTOWO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, GRABÓWNO, MIASTECZKO - HUBY I WOLSKO"

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
z siedzibą w Miasteczku Krajeńskim, przy ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Mi


Tytuł przetargu:
"OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ - AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZOSTOWO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, GRABÓWNO, MIASTECZKO - HUBY I WOLSKO"

CPV:
45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45111200-0 roboty przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232440-8 roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania
ścieków
45233200-1 roboty w zakresie różnych nawierzchni
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:

6.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp.

6.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentują, że w ciągu ostatnich 5 lat (2004 - 2009), a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - pełniąc funkcję wykonawcy zrealizowali z należytą starannością przynajmniej dwa zamówienia na budowę kanalizacji grawitacyjno-tłocznej o wartości nie mniejszej niż 10 000 000 złotych (słownie dziesięć milionów złotych) każde.

6.3. Dysponują następującymi osobami posiadającymi doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną tym osobom powierzone i spełnią poniższe wymagania:
- kierownik budowy - uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacji sanitarnych, aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień,
- kierownik robót elektrycznych - uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej, aktualny wpis do Izby Inżynierów budownictwa, minimum 3 lata doświadczenia zawodowego po uzyskaniu uprawnień,
- kierownik robót drogowych - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, minimum 3 lata doświadczenia
zawodowego po uzyskaniu uprawnień,
- geodeta - uprawnienia geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, minimum 5 lat doświadczenia zawodowego.
Uwaga: Wykonawca może zwiększyć ilość personelu np. o kierownika robót budowlanych, sanitarnych itp. - w takim przypadku należy wykazać te osoby w załączniku nr 4 do SIWZ oraz dołączyć karty wg wzoru załącznika 4A dotyczące tych osób.

6.4. Dysponują następującym sprzętem budowlanym, niezbędnym do realizacji robót:
1) koparka gąsienicowa 0,6 m3 1 szt
2) spycharka gąsienicowa 75 kM 1 szt
3) spycharka gąsienicowa 100 kM 1 szt
4) równiarka samojezdna 100 kM 1 szt
5) walec statyczny samojezdny 10 Mg 1 szt
6) walec statyczny samojezdny 15 Mg 1 szt
7) zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/godz 1 szt
8) ubijak spalinowy 200 kg 1 szt
9) pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h 1 szt
10) zespół pompowo-próżniowy 90 m3/h 1 szt
11) urządzenie przewiertowe WP 15/25 1 szt
12) urządzenie przewiertowe WP 30/60 1 szt
13) żuraw samochodowy do 4 Mg 1 szt
14) żuraw samochodowy 5-6 Mg 1 szt
15) żuraw samochodowy 12-16 Mg 1 szt
16) wyciąg do urobku ziemi 0,18 Mg 1 szt
17) wciągarka mechaniczna elektr. 1,6-3,2Mg 1 szt
18) wciągnik przejazdowy linowy 3 Mg 1 szt
19) rozścielacz mas bitumicznych 3,5 m 1 szt
20) przecinarka do asfaltu 1 szt
21) spawarka wirująca 500 A 1 szt
22) zgrzewarka do zgrzewania elektrop. rur PE 1 szt
23) zgrzewarka doczołowa do rur PE 1 szt
24) agregat prądotwórczy 10 kVA 1 szt
25) ciągnik kołowy 50 kM i 75 kM po 1 szt
26) ciągnik siodłowy z naczepą 16 Mg 1 szt
27) samochody skrzyniowe 5 Mg, 5-10 Mg, 10-15 Mg po 1 szt

6.5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentują, że:
- ich średnioroczne przychody netto ze sprzedaży za ostatnie 3 lata, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wynosiły nie mniej niż 17 milionów złotych za każdy rok (słownie : siedemnaście milionów złotych)
- dysponują własnymi środkami finansowymi, lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 10 milionów złotych,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.6. Zobowiążą się do ubezpieczenia budowy w wiarygodnym zakładzie ubezpieczeń w
następującym zakresie:
a)Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji zamówienia ważną umowę odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 4 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia, z rozszerzeniem o:
- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców (bez podlimitu) z zachowaniem lub nie prawa do regresu,
- odpowiedzialność cywilną za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym niż 500 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia,
- odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, jeżeli takie pojazdy będą używane na placu
budowy z podlimitem 500 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia,
- odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe z podlimitem 500 000,00
złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.
b)Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię polisy spełniającej wymogi określone w pkt. a) wraz ze wszystkimi załącznikami, ogólnymi warunkami oraz dowodem zapłaty całości składki najpóźniej w dniu podpisania umowy.

6.7. Udzielą gwarancji jakości za wykonane roboty na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Na wmontowane urządzenia obowiązuje okres gwarancji producentów liczony od dnia bezusterkowego odbioru robót, jednak nie może być on krótszy niż 24 miesiące.

6.8. Wskażą w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzą podwykonawcom i zgodnie z art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego zobowiążą się uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami.
Zamawiający nie wyraża zgody na zlecenie podwykonawcom następujących robót:
- układanie i zgrzewanie rur,
- montaż przepompowni ścieków (za wyjątkiem serwisów fabrycznych),

6.9. W przypadku propozycji przepompowni równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty karty katalogowe proponowanych urządzeń w języku polskim oraz załączyć kopie wymaganych przepisami prawa certyfikatów, aprobat i dopuszczeń, które będą podstawą do oceny przez Zamawiającego równoważności oferty. Oferty nie spełniające powyższych wymagań będą odrzucone jako niezgodne z treścią SIWZ.

6.10. Wyrażą zgodę na następujące warunki płatności:

6.10.1. Wykonawca będzie wystawiał Faktury VAT za części robót wynikające z harmonogramu robót i płatności załączonego do oferty nie częściej niż 1 raz w kwartale,

6.10.2. Termin zapłaty faktur - 30 dni od doręczenia faktury Zamawiającemu.

6.10.3. Wartość ostatniej faktury za kanalizację w poszczególnych miejscowościach (które będą przedmiotem odbiorów częściowych) nie może być mniejsza niż 10% ceny kanalizacji dla danej miejscowości (etapu).
6.11. Harmonogram robót i płatności

6.11.1. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić harmonogram robót i płatności, który musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej, możliwości przerobowe Wykonawcy w zakresie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót.. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach miesięcznych proponowany postęp robót oraz płatności w etapach kwartalnych.
W harmonogramie należy uwzględnić wykonanie kanalizacji dla poszczególnych
miejscowości w następującej kolejności:
1/ Brzostowo,
2/ Miasteczko Krajeńskie,
3/ Miasteczko Huby
4/ Grabówno,
5/ Wolsko
Przy konstruowaniu harmonogramu należy uwzględnić zapisy punktu 5 oraz punktu
6.10. SIWZ.

Wymienione wyżej warunki i wymagania zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w
punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.
Termin realizacji:
Zamawiający wymaga wykonania robót objętych zamówieniem
w terminie od podpisania umowy do 30 czerwca 2013 r.
Wykonawca winien przewidzieć wykonanie kanalizacji objętej zamówieniem w
następujących etapach:
- do końca 2011 roku należy zakończyć roboty w miejscowościach: Brzostowo,
Miasteczko Krajeńskie, Miasteczko Huby,
- w okresie roku 2012 wykonać kanalizację miejscowości Grabówno,
- w roku 2013 (do 30 czerwca) wykonać kanalizację miejscowości WolskoOsoba odpowiedzialna:
W sprawach proceduralnych:Ryszard Łyżwa - tel. kom. 600 812 357, Przedmiotu zamówienia:Ryszard Chmielnicki -tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel.kom. 665-155-032 , Anna Banasik tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel. kom. 665-155-032

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 4
w terminie do dnia 29 stycznia 2010 r. do godz. 9.30.


Oferty można składać do:
2010-01-29 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-01-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędu Gminy, w dniu 29 stycznia 2010 r. o godzinie 10.00Kryteria wyboru:
21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu , Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
21.2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych
Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100 cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.Wadium:
400 000 złotych (słownie: czterysta tysięcy złotyc

Uwagi:
Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w projektach budowlanych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót,
projekcie umowy, które stanowią załączniki do SIWZ. Ze względów technicznych
Zamawiający nie jest w stanie zamieścić całości dokumentacji na stronie
internetowej. Zamawiający przygotował komplet dokumentacji projektowej,
wykonawczej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w formie
elektronicznej na płytach, które zainteresowani otrzymają nieodpłatnie. W tym
zakresie prosimy o kontakt z p. Ryszardem Chmielnickim w Urzędzie Gminy - tel.
067-287-31-96, wewn. 35, Tel. Kom. 665-155-032 we wszystkie dni robocze.

Zmiana terminu wydawania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: od dnia 21.12.2009r. do dnia 28.01.2010r. w3 dniach pracy Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie w godzinach od 8.00- 15.00


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja - kanalizacja Miasteczko Krajeńskie (316kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik_1 do SWIZFormularz oferta - kanalizacja Miasteczko dobry (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_2 do SWIZ Oświadczenie (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_3_Doświadczenie wykonawcy (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_4_Personel kierowniczy (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4A do SIWZ (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_5 do SWIZ sprzęt (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_6_Informacja o zleceniu robót podwykonawcom (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik_7 do SWIZ umowa kanalizacja Miasteczko Krajeńskie (128.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 warunki realizacji inwestycji (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 Specyfikacje techniczne (1.8MB) Zapisz dokument  
odpowiedź na zapytanie - Miasteczko kanalizacja (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar (911.1kB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik ZP-21 (345.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2009-12-23 10:03:47
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2009-12-23 10:44:20
Ostatnia zmiana:2010-03-11 10:25:04
Ilość wyświetleń:2232

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij