Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji przedsięwzięć budowlanych: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brzostowo, Miasteczko Kr., Grabówno, Miasteczko-Huby i Wolsko 2. BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTO

Zamawiający:

    ul. Dąbrowskiego 16

    89-350 Miasteczko0 Krajeńskie

 

Tytuł przetargu:

    PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH:

    OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ –  AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE:

    1. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH BRZOSTOWO, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, GRABÓWNO, MIASTECZKO -  HUBY I WOLSKO

    2. BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI BRZOSTOWO

 

CPV:

    71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

Tryb zamówienia:

    Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 upzp) dla usług

 

Warunki:

Warunki ogólne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)             posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)             posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)             dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)             sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

Warunki Szczegółowe

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

 

6.1.    Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na budowie instalacji sanitarnych, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej o wartości nadzorowanych robót minimum 20 000 000 złotych (słownie: dwadzieścia  milionów złotych) oraz udokumentuje, że wykonał tę usługę należycie.

6.2.    Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby kadra zatrudniona na budowie spełniała następujące wymagania:

a) Inżynier Rezydent:

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej, 

- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w

   bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu robót,

a)      Inspektor robót ogólnobudowlanych:

          - uprawnienia konstrukcyjne

          - aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

          - minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót ogólno-

            budowlanych,

c)Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych):

- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sanitarnej

- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa

- minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych,

d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych

-  uprawnienia budowlane z zakresu branży elektrycznej,

-  aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

-  minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót

   elektrycznych,

e) Inspektor nadzoru robót drogowych:

- uprawnienia budowlane  w specjalności drogowej,

- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

- minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami drogowymi,

f) Inspektor nadzoru robót gazowych:

- uprawnienia budowlane w specjalności gazowniczej,

- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,

- minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami branży

  gazowniczej,

Uwaga: jeżeli inspektor robót sanitarnych posiada uprawnienia do nadzorowania budowy instalacji gazowych, wówczas Wykonawca nie proponuje inspektora robót gazowych.

g) Geodeta:

- osoba wyznaczona do kierowania obsługą geodezyjną robót musi posiadać   

   uprawnienia geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii

   w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów

   sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,

- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,

h) Technolog:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku technologa,

- doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych,

i) Specjalista d/s rozliczeń:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,

- doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości na co najmniej jednym

   przedsięwzięciu, dotyczącym robót budowlanych, współfinansowanym ze środków

   Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 20 000 000 złotych.

 

6.3.    Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:

1)        dysponuje zdolnością kredytową  w wysokości nie mniejszej niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

2)        jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 4 000 000 złotych,

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1).

6.4.    Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.

Wymagania Zamawiającego

 

6.5.       Wykonawca nie może udzielić gwarancji  jakości za wady za wykonane usługi na okres  krótszy niż 36 miesięcy.

6.6.       Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo jedynie w zakresie nadzoru prac geodezyjnych.

 

6.7. Zamawiający określa następujące wymagania, co do warunków płatności:

6.7.1. Wykonawca będzie wystawiał comiesięczne faktury proporcjonalne do wysokości 90%

          wartości kontraktu.

6.7.2. Termin zapłaty faktur – do 21 dni od doręczenia faktury Płatnikowi.

6.7.3. Do każdej faktury Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy o

          uiszczeniu należności podwykonawcy (jeżeli takiego zatrudni) za prace związane z

          przedmiotem zamówienia.

6.7.4. Wartość ostatniej faktury nie może być mniejsza niż 10% wartości kontraktu.

6.7.5. Ostatnia faktura może być wystawiona po końcowym odbiorze robót budowlanych.

 

Wymienione wyżej warunki i wymagania zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.

     Termin realizacji:

        30 czerwiec 2013r.

 

Osoba odpowiedzialna:

      W sprawach proceduralnych

      Ryszard Łyżwa  – tel. kom. 600 812 357

      W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

      Ryszard Chmielnicki – Inspektor w Urzędzie Gminy – tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel. 

      kom. 665-155-032

      Anna Banasik – Podinspektor w Urzędzie Gminy – tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel. 

      kom. 665-155-032

 

Miejsce składania ofert:

    Gmina Miasteczko Krajeńskie

    Ul. Dąbrowskiego 16

    89-350 Miasteczko Krajeńskie

    w sekretariacie Wójta Gminy, pokój nr 4

    w terminie do dnia 15 marca 2010 r. do godz. 930.

 

Oferty można składać do:

    15 marca 2010 r. do godz. 930.

 

Otwarcie ofert:

    15 marca 2010 r. o godzinie 1000 

 

Miejsce otwarcia ofert:

    Urząd Gminy w Miasteczku Krajeńskim

    ul. Dąbrowskiego 16

    89-350 Miasteczko krajeńskie

    Pokój nr 14 o godz. 9.30.

 

Kryteria wyboru:

    21.1.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu , Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.

    21.2.  Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:

                                                 najniższa cena ofertowa

              liczba punktów = ------------------------------------ x 100

                                                cena oferty ocenianej

Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Wadium:

    25.1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w

         wysokości 12 000 złotych (słownie: dwanaście tysięcy złotych).

 

    25.2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących

         formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

a)      pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy Białośliwie nr konta: 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005,

         b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

             kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

         c) gwarancjach bankowych,

         d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

         e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2

             ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

             Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

         Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty.

         Uwaga:  W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń

         oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty.

         W dokumenty oferty należy wpiąć kopię, a oryginał złożyć wraz z ofertą np. w

         kopercie.

         Wadium, o którym mowa w ppkt a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie

         pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem 

         terminu składania ofert.

         W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, wadium winno być wniesione

         przez jednego z Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających

         wspólną ofertę.

    25.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,

         ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia

         ofert.

    25.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    25.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa

         w pkt. 25.2. zostanie wykluczony z postępowania.

    25.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium:

         a)  wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

              unieważnieniu zamówienia, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została

              wybrana jako najkorzystniejsza,

         b)  Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający

              zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

    25.6. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy

         który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert.

    25.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu

         zwrócono wadium po jego wykluczeniu z postępowania,  jeżeli w wyniku ostatecznego

         rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

         W takim przypadku wykonawca ponownie wnosi wadium w terminie określonym przez

         Zamawiającego.

    25.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami

         wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane,

         pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew

         pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

    25.9. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz

         Zamawiającego w przypadku, gdy:

a)      Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie;

b)      zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

c)      Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust.3 upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

 

 

Uwagi:

 

 

 

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja - inżynier kontraktu - Miasteczko (228kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 Formularz oferta (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2_Oświadczenie (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 Doświadczenie wykonawcy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 Personel kierowniczy inżynier (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4A (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 Informacja o zleceniu robót podwykonawcom (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 UMOWA - Inżynier Kontraktu (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania 4.03.2010r. (26.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (459.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Piotr Martenka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Piotr Martenka
Data wprowadzenia:2010-02-26 14:45:06
Opublikował:Piotr Martenka
Data publikacji:2010-02-26 14:57:38
Ostatnia zmiana:2010-03-25 09:24:45
Ilość wyświetleń:1262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij