Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji projektu : Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- Agromeracja Miasteczko Krajeńskie obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Mioasteczko Krajeńskie

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie


Tytuł przetargu:
Pełnienie funnkci inżyniera kontraktu przy realizacji projektu; Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- Agromeracja Miasteczko Krajeńskie obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Gminie Miasteczko Krajeńskie

CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1. Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na budowie instalacji sanitarnych, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej o wartości nadzorowanych robót minimum 15 000 000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz udokumentuje, że wykonał tę usługę należycie.
6.2.Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby kadra zatrudniona na budowie spełniała następujące wymagania:
a) Inżynier Rezydent:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu robót,
b)Inspektor robót ogólnobudowlanych:
- uprawnienia konstrukcyjne
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót ogólno- budowlanych,
c)Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych):
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych,
d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych
- uprawnienia budowlane z zakresu branży elektrycznej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
elektrycznych,
e) Inspektor nadzoru robót drogowych:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami drogowymi,
g) Geodeta:
- osoba wyznaczona do kierowania obsługą geodezyjną robót musi posiadać
uprawnienia geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii
w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów
sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
h) Technolog:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku technologa,
- doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych,
i) Specjalista d/s rozliczeń:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
- doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości na co najmniej jednym
przedsięwzięciu, dotyczącym robót budowlanych, współfinansowanym ze środków
Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 złotych.

6.3.Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:
1)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 3 000 000 złotych,
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1).
6.4.Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.
Wymagania Zamawiającego

6.5.Wykonawca nie może udzielić gwarancji jakości za wady za wykonane usługi na okres krótszy niż 36 miesięcy.
6.6.Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie robót branżowych oraz w zakresie nadzoru prac geodezyjnych.

6.7. Zamawiający określa następujące wymagania, co do warunków płatności:
6.7.1. Wykonawca będzie wystawiał kwartalne faktury proporcjonalne do wysokości 90% wartości kontraktu.
6.7.2. Termin zapłaty faktur - do 30 dni od doręczenia faktury Płatnikowi.
6.7.3. Do każdej faktury Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy o uiszczeniu należności podwykonawcom (jeżeli takich zatrudni) za prace związane z przedmiotem zamówienia.
6.7.4. Wartość ostatniej faktury nie może być mniejsza niż 10% wartości kontraktu.
6.7.5. Ostatnia faktura może być wystawiona po końcowym odbiorze robót budowlanych.

Wymienione wyżej warunki i wymagania zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.Termin realizacji:
Realizacja zadań budowlanych przewidziana jest w następujących terminach:
a) budowa kanalizacji - zakończenie robót przewidziane na 30 czerwca 2013 roku,
b) budowa gminnej oczyszczalni ścieków - zakończenie robót jest przewidziane na 30 czerwca 2012r.
Okres pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu - od dnia przekazania placu budowy do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji - nie krócej niż do odbioru ostatecznego inwestycji. Zamawiający wymagał od Wykonawcy robót budowlanych okresu rękojmi i gwarancji nie krótszego niż 36 miesięcy, a więc okres rękojmi i gwarancji kanalizacji zakończy się 30 czerwca 2016 roku.


Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Chmielnicki, Anna Banasik tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel kom. 665-155-032 ,

Miejsce składania ofert:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

w sekretariacie Wójta Gminy, pokój nr 4
w terminie do dnia 21 czerwca 2010 r. do godz. 930.


Oferty można składać do:
2010-06-21 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-06-21 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
21.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu , Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
21.2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Wadium:
wadium w wysokości 12 000 złotych

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Specyfikacja - inżynier kontraktu - Miasteczko czerwiec (698kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1 Formularz oferta (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2_Oświadczenie (14kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 Doświadczenie wykonawcy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 Personel kierowniczy inżynier (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4A (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 Informacja o zleceniu robót podwykonawcom (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 UMOWA - Inżynier Kontraktu (51.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (404.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp.na zapytanie z dnia 16.06.2010 r. (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (440.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2010-06-11 14:47:06
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2010-06-11 15:11:19
Ostatnia zmiana:2010-07-08 12:21:54
Ilość wyświetleń:867

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij