Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Budowa oczyszczalni ścieków dla gminy Miasteczko Krajeńskie

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

CPV:
45000000-7 roboty budowlane
45-111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i ziemne
45262310-7 zbrojenie
45262311-4 betonowanie konstrukcji
45262500-6 roboty murarskie
45252200-0 wyposażenie oczyszczalni ścieków
45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg
45231300-8 roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania
ścieków
45231220-3 roboty w zakresie gazociągów
45232141-2 roboty grzewcze
45331210-1 instalowanie wentylacji
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 inne instalacje elektrycznej
45332000-3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjneTryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1. Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wybudował co najmniej dwie oczyszczalnie ścieków o wartości łącznej nie mniejszej niż 9 000 000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) oraz udokumentuje, że wykonał te roboty terminowo i prawidłowo je ukończył.
6.2.Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby kadra zatrudniona na budowie spełniała następujące wymagania:
a) Kierownik budowy:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu robotami,
b)Kierownik robót sanitarnych (instalacyjnych):
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w branży instalacyjnej aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami instalacyjnymi
c) Kierownik robót elektrycznych
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń z zakresu branży elektrycznej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót elektrycznych,
d) Kierownik robót drogowych:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu robotami drogowymi,
e) Geodeta:
- osoba wyznaczona do kierowania obsługą geodezyjną robót musi posiadać uprawnienia geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
6.3. Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje następującym sprzętem budowlanym:
1/ Rusztowania zewnętrzne rurowe wys. do 10m - 133m
2/ Koparka gąsienicowa 0,4 m3 - 1 szt
3/ Koparko-spycharka 0,15 m3 - 1 szt
4/ Żuraw samochodowy 5-6 t. - 1 szt.
5/ Żuraw samochodowy 12-16 t. - 1 szt
6/ Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h - 1 szt
7/ Samochodowa mieszarka transportowa do betonu - 1 szt
8/ Zagęszczarka wibracyjna spalinowa - 1 szt
9/ Ubijak spalinowy 200 kg - 1 szt
10/ Walec statyczny samojezdny 10 T - 1 szt
12/ Ciągnik kołowy 75-85 KM - 1 szt
13/ samochód skrzyniowy do 5 T - 1 szt
14/ Samochód samowyładowczy 10T - 1 szt
15/ Urządzenie do spawania w osłonie argonu - 1 szt


6.4.Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:
1)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000 złotych (słownie: trzy miliony złotych).
2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 4 000 000 złotych,
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.4. ppkt. 1
6.5.Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.

Wymagania Zamawiającego

6.6.Wykonawca nie może udzielić gwarancji jakości za wady za wykonane usługi na okres krótszy niż 36 miesięcy, a na wbudowaną stolarkę 60 miesięcy.
6.7.Zamawiający określa następujące wymagania, co do warunków płatności:

6.7.1.Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT za części robót wynikające z harmonogramu robót i płatności nie częściej niż 1 raz w kwartale.
6.7.2.Termin zapłaty faktur - do 30 dni od doręczenia faktury Płatnikowi.
6.7.3.Do każdej faktury Zamawiający będzie wymagał:
- oświadczenia Wykonawcy o uiszczeniu należności podwykonawcom (jeżeli takich zatrudni) na warunkach zawartych z nimi umów,
- świadectwa wystawionego przez Inżyniera Kontraktu,
6.7.4. Wartość ostatniej faktury nie może być mniejsza niż 10% wartości kontraktu.
6.7.5. Ostatnia faktura może być wystawiona po końcowym odbiorze robót budowlanych.

6.8.Harmonogram robót i płatności.
6.8.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia harmonogramu robót i płatności i będzie zobowiązany dostarczyć go Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.
6.8.2. W harmonogramie należy przedstawić planowany postęp rzeczowy robót w odstępach miesięcznych.
6.8.3. Płatności należy przedstawić w odstępach kwartalnych.
6.8.4. Przy sporządzaniu harmonogramu należy uwzględnić zapisy punktu 5 oraz punktu 6.7 SIWZ.
Wymienione wyżej warunki i wymagania zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.


Termin realizacji:
do 30 czerwca 2012 roku.

Osoba odpowiedzialna:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Ryszard Chmielnicki, Anna Banasik tel. kom665-155-032 lub 67 2873196 wewn. 35/ w sprawach procedularnych Ryszard Łyżwa tel.600 812 357

Miejsce składania ofert:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie

w sekretariacie Urzędu Gminy, pokój nr 4
w terminie do dnia 03 sierpnia 2010 r. do godz. 9.30.


Oferty można składać do:
2010-08-03 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-08-03 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie


Kryteria wyboru:
21.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu , Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
21.2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Wadium:
wadium w
Wysokości 90 000 złotych


Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (395.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (372kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (180.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (171.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - oczyszczalnia ścieków (527.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz oferta - oczyszczalnia ścieków Miasteczko Krajeńskie (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2_Oświadczenie oczyszczalnia (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 Doświadczenie wykonawcy oczyszczalnia (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 Personel kierowniczy oczyszczalnia (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 Wykaz sprzętu oczyszczalnia (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 6 Informacja o zleceniu robót podwykonawcom oczyszczalnia (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa oczyszczalnia ścieków Miasteczko Krajeńskie (213.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz na zapytanie z dn. 28.06.2010 r. (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2010-06-25 13:33:13
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2010-06-25 13:55:15
Ostatnia zmiana:2010-09-08 12:46:50
Ilość wyświetleń:1365

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij