Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PROJEKTU: OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ - AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE"

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
OCHRONA WÓD ZLEWNI RZEKI NOTEĆ - AGLOMERACJA MIASTECZKO KRAJEŃSKIE"


CPV:
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1.Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu na budowie instalacji sanitarnych, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej o wartości nadzorowanych robót minimum 15 000 000 złotych (słownie: piętnaście milionów złotych) oraz udokumentuje, że wykonał tę usługę należycie.
6.2.Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby kadra zatrudniona przy wykonywaniu usługi spełniała następujące wymagania:
a) Inżynier Rezydent:
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w branży sanitarnej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w
bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu robót,
b)Inspektor robót ogólnobudowlanych:
- uprawnienia konstrukcyjne
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót ogólno-budowlanych,
c)Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych):
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sanitarnejaktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa
minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót sanitarnych,
d) Inspektor nadzoru robót elektrycznych
- uprawnienia budowlane z zakresu branży elektrycznej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót
elektrycznych,
e) Inspektor nadzoru robót drogowych:
- uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
- aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa,
- minimum 3 lata doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami drogowymi,
g) Geodeta:
- osoba wyznaczona do kierowania obsługą geodezyjną robót musi posiadać
uprawnienia geodezyjne do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycyjnej oraz geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych,
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego,
h) Technolog:
- wykształcenie wyższe techniczne,
- co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku technologa,
- doświadczenie w badaniu materiałów budowlanych,
i) Specjalista d/s rozliczeń:
- wykształcenie wyższe,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych,
- doświadczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości na co najmniej jednym przedsięwzięciu, dotyczącym robót budowlanych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej o wartości nie mniejszej niż 15 000 000 złotych.

6.3.Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:
1)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 3 000 000 złotych,
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1).
6.4.Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.
Wymagania Zamawiającego

6.5.Wykonawca nie może udzielić gwarancji jakości za wady za wykonane usługi na okres krótszy niż 36 miesięcy.
6.6.Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie robót branżowych oraz w zakresie nadzoru prac geodezyjnych.

6.7. Zamawiający określa następujące wymagania, co do warunków płatności:
6.7.1. Wykonawca będzie wystawiał raz w kwartale faktury proporcjonalne do wysokości 90% wartości kontraktu.
6.7.2. Termin zapłaty faktur - do 30 dni od doręczenia faktury Płatnikowi.
6.7.3. Do każdej faktury Zamawiający będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy o uiszczeniu należności podwykonawcom (jeżeli takich zatrudni) za prace związane z przedmiotem zamówienia.
6.7.4. Wartość ostatniej faktury nie może być mniejsza niż 10% wartości kontraktu.
6.7.5. Ostatnia faktura może być wystawiona po końcowym odbiorze robót budowlanych.

Wymienione wyżej warunki i wymagania zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.


Termin realizacji:
30 czerwiec 2016

Osoba odpowiedzialna:
W sprawach proceduralnych Ryszard Łyżwa tel. kom. 600 812 357 w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Anna Banasik, Ryszard Chmielnicki tel. 067-287-31-96, wewn. 35, tel. kom. 665-155-032

Miejsce składania ofert:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie
Pokój Nr 4.


Oferty można składać do:
2010-07-07 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-07-07 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Miasteczko Krajeńskie
Ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie


Kryteria wyboru:
21.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu , Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
21.2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Wadium:
12 000 złotych

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Załącznik 1 Formularz oferta (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2_Oświadczenie (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 3 Doświadczenie wykonawcy (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 4 Personel kierowniczy inżynier (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 5 Informacja o zleceniu robót podwykonawcom (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik 6 UMOWA - Inżynier Kontraktu (53.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja -2 inżynier kontraktu - Miasteczko czerwiec (209kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania (449.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2010-07-01 15:00:44
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2010-07-01 15:13:02
Ostatnia zmiana:2010-07-12 12:19:22
Ilość wyświetleń:1046

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij