Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Dostawa i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie

CPV:
39100000 - 3 - meble,
39143100 - 9 - meble ogrodowe,
39700000 - 9 - sprzęt gospodarstwa domowego,
37535200 - 9 - wyposażenie placów zabaw,
39522530 - 1 - namioty,
32321200 - 1 - urządzenia audiowizualne,
32342300 - 5 - mikrofony i zestawy głośnikowe,
32324600 - 6 - telewizory cyfrowe,


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1.Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością co najmniej dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu.
6.2.Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:
1)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż wartość danego zamówienia,
2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.2. ppkt. 1).
6.3.Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.
6.4.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wymienione wyżej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.Termin realizacji:
16.1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Chmielnicki, Przemysław Ligenza tel. /067/ 287 - 31 - 96 wew. 35, kom. 0 - 665 - 155 - 032

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89 - 350 Miasteczko Krajeńskie

w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój 4)


Oferty można składać do:
2010-07-15 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-07-15 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89 - 350 Miasteczko Krajeńskie


Kryteria wyboru:
20.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
20.2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.Wadium:
Wadium w kwocie 5 500,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (175kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA-nowa (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 - umowa (61.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja Treści SIWZ z dnia 5 lipca 2010r. (846kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na zapytanie 9.07.2010r. (827.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja Treści SIWZ z dnia 13 lipcqa 2010r. (916.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2010-07-02 08:28:31
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2010-07-02 08:46:13
Ostatnia zmiana:2010-07-29 14:25:20
Ilość wyświetleń:1247

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij