Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Wykonanie, dostarczenie i montaż w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach 13 tablic informacyjnych, realizowanego w ramach projektu pn. "Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Kraj. jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gmimy"

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Wykonanie, dostarczenie i montaż w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach 13 tablic informacyjnych, realizowanego w ramach projektu pn. "Tablice informacji turystycznej w Gminie Miasteczko Krajeńskie jako produkt podnoszący atrakcyjność turystyczną gminy"

CPV:
30.19.21.70-3, 30.19.50.00-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca winien wykazać minimum jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 PLN. (Wykaz dostaw - zał.nr.6)
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.4.
6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).
7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
do 31.01.2012 r.

Osoba odpowiedzialna:
Mirosława Góra, tel. 67/287-31-96 wewn. 36 lub Anna Chuchla tel. 67/287-31-96 wewn. 35

Miejsce składania ofert:
Sekretariat (pokój nr 4) Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2011-11-04 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-11-04 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 1 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dabrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
cena - 80%,
funkcjonalność - 10%,
termin wykonania zamówienia - 10%


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_do_SIWZ (75kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_1_Oświadczenie_spełnianie_warunków (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_2_Oświadczenie_art. 24_ust_1 (40kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_3_Oświadczenie_likwidacja_firmy (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_4_formul_Oferta (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_5_Umowa (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_6_wykaz dostaw (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp. na zapytanie (1.1MB) Zapisz dokument  
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (221.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2011-10-26 15:56:14
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2011-10-26 16:06:37
Ostatnia zmiana:2011-11-23 14:21:25
Ilość wyświetleń:720

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij