Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2011 rok w kwocie 156.000 PLN

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy na 2011 rok
w kwocie 156.000 PLN


CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
b) posiadają uprawnienia do udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2012 roku,
f) wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
g) wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
h) zobowiążą się do uruchomienia kredytu w dniu 27 grudnia 2011 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
a) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: "spełnia albo nie spełnia",
b) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


Termin realizacji:
27.12.2011 r.

Osoba odpowiedzialna:
Eugenia Jendrzejek - Skarbnik Gminy, tel. (067) 287 31 96 wewn. 31.

Miejsce składania ofert:
Sekretariat Urzędu Gminy, I piętro, pokó nr 4,
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie


Oferty można składać do:
2011-12-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-12-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
pokój nr 1 Urzędu Gminy, parter,
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 Miasteczko Krajeńskie


Kryteria wyboru:
V. Warunki, jakie spełniać muszą Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia.
1. Opis warunków udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
b) posiadają uprawnienia do udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2012 roku,
f) wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
g) wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
h) zobowiążą się do uruchomienia kredytu w dniu 27 grudnia 2011 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
a) przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: "spełnia albo nie spełnia",
b) niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Informacje o oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na odstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone wg wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ;
3) terminy i kwoty spłaty rat kapitału - załącznik Nr 3 do SIWZ;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert;
5) dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności:
a) bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
b) banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru. Bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
5) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;
6) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
6) prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu;
7) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach;
8) oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające:
a) zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2012 roku,
b) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
c) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
d) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w dniu 27 grudnia 2011 r.,
e) adres e-mail banku do celów korespondencji drogą elektroniczną.


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
Do oceny zdolności kredytowej Gminy Miasteczko Krajeńskie przedkłada się wyłącznie niżej wymienione materiały:
1. Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok oraz zmiany w budżecie Gminy na 2011 rok.
2. Uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w 2011 roku.
3. Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2011 r.
4. Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2011 r.
Powyższe uchwały, sprawozdania (oraz pozostałe sprawozdania finansowe, uchwały i zarządzenia) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl (w zakładce: prawo lokalne, pod hasłem: Finanse Gminy oraz w zakładce Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie, pod hasłem: Uchwały).


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ Miasteczko kredyt XII 2011 (152.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 do SIWZ (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 do SIWZ (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 do SIWZ (60.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty (201kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2011-12-05 12:21:54
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2011-12-05 12:41:48
Ostatnia zmiana:2011-12-29 14:04:26
Ilość wyświetleń:611

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij