Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Projekt i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim - utworzenie małego placu zabaw

Numer ogłoszenia: 234792 - 2012; data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim - utworzenie małego placu zabaw.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE PROJEKTU PLACU ZABAW 1. Zaprojektowanie małego placu zabaw (powierzchnia ok. 240m2) będącego przedmiotem zamówienia w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, na podstawie koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw (załącznik nr 7 do SIWZ), stanowiącej integralną cześć dokumentacji przetargowej. 2. Projekt powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 z późn. zm.) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Dodatkowo wszystkie założenia do programu zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl Oferent przed przystąpieniem do prac projektowych powinien dokonać wizji lokalnej w terenie. Projekt wykonania szkolnego placu zabaw należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7.07.2004 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). Projekt powinien zawierać: - projekt budowlano - wykonawczy, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, - wizualizację, - opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, - plan zagospodarowania terenu na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, - karty techniczne oraz opis proponowanych urządzeń z rysunkami poglądowymi. Elementy wyposażenia placów zabaw należy projektować w konwencji (naturalnej) z materiałów drewnianych (drewno klejone, impregnowane). Łańcuchy, drążki metalowe, liny sizalowe bądź liny polipropylenowe o średnicy co najmniej 16 mm z rdzeniem stalowym muszą spełniać normy obowiązujące w tym zakresie. Wszystkie użyte materiały oraz elementy wyposażenia winny posiadać stosowne atesty i certyfikaty. Ilość wykonanych opracowań: - projekt budowlany - 5 egz., - przedmiary robót- 1 kpl., - kosztorysy inwestorskie - 1 kpl., - całość dokumentacji również formie elektronicznej w formacie pdf. WYKONANIE PLACU ZABAW 1. Kompleksowe wykonanie placu zabaw zgodnie z projektem, przedmiarem robót oraz STWiOR. 2. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnych powykonawczych i przekazanie zamawiającemu gotowych do użytku obiektów wraz z dokumentacją zawierającą atesty, aprobaty bądź też certyfikaty niezbędne do przeprowadzenia kontroli przez firmę wskazaną prze MEN oraz rozpoczęcia eksploatacji placu zabaw. 3. Zainstalowanie przy każdym urządzeniu tablicy/tabliczki informacyjnej pokazującej możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy włącznie z wbudowanymi materiałami. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego na całość zadania. Wszelkie roboty, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo ich braku w dokumentacji przetargowej, a wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta na koszt własny. Zakres robót: W ramach realizacji zadania Wykonawca winien we własnym zakresie i na własny koszt (w ramach narzutu kosztów ogólnych do kosztorysu ofertowego): 1. Wykonać i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zapewnić obsługę geodezyjną robót i oddać przedmiot przetargu, zrealizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 3. Utrzymać niezbędne zaplecze techniczne i plac składowy materiałów. 4. Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich. 5. Ubezpieczyć plac budowy. 6. Uporządkować teren budowy. 7. Przekazać dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie placu zabaw. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy po zaakceptowaniu projektu placu zabaw..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-5, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBS Białośliwie 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: (Wadium - Utworzenie małego placu zabaw przy Zespole Szkół w Miasteczku Krajeńskim). 5. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 7. Nie wniesienie wadium w terminie składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: 1) wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie zaprojektowania i wykonania placów zabaw o wartości jednostkowej co najmniej 100 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 6, 2) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: 1) wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie zaprojektowania i wykonania placów zabaw o wartości jednostkowej co najmniej 100 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 6, 2) dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 5.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 5.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie wymogów art. 22 ustawy PZP oraz złożenie stosownego oświadczenia -załącznik nr 2.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • inne dokumenty

  certyfikaty zgodności z normami PN-EN

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 4.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy - pokój nr 4 (I piętro), Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ (501kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA DO SIWZ (142.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (48kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 SIWZ (37kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 SIWZ (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na pytanie (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (210.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2012-07-04 13:23:28
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2012-07-04 14:25:57
Ostatnia zmiana:2012-07-24 10:06:59
Ilość wyświetleń:967

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij