Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Wykonanie audytu zewnętrznego projektu "Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie"

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Miasteczko Krajeńskie: wykonanie audytu zewnętrznego projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 16524 - 2013; data zamieszczenia: 11.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie audytu zewnętrznego projektu: Ochrona wód zlewni rzeki Noteć- aglomeracja Miasteczko Krajeńskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu unijnego pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Miasteczko Krajeńskie, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa Schemat 3: Budowa systemów kanalizacji zbiorczej wraz z budową, rozbudową, przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków komunalnych Numer projektu: RPWP.03.04.03-30-007/10 Całkowita wartość projektu: 21. 266. 300,17 zł Kwota wydatków kwalifikowanych: 16.564.891,70 zł. Kwota dofinansowania: 10. 215.568,70 zł. Okres realizacji projektu: 27.02.2009 r. - 30.09.2013 r. w tym: rozpoczęcie robót budowlanych - lipiec 2010 r. zakończenie robót budowlanych - czerwiec 2013 r. Audyt zewnętrzny projektu należy wykonać w sposób zgodny z: 1) wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r, dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html 2) innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa polskiego i wspólnotowego. ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Audyt zewnętrzny powinien obejmować następujące obszary : a) sprawdzenie, czy opracowane przez Beneficjenta procedury zarządzania środkami finansowymi zapewniają rzetelną i terminową realizację i dokumentowanie operacji. b) sprawdzenie, czy procedury wewnętrzne Beneficjenta gwarantują rzetelność sprawozdań i wniosków o płatność, c) sprawdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu i wniosków opłatność dokumentami źródłowymi, ewidencją księgową oraz z wnioskiem i umową o dofinansowanie projektu. d) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych w ramach projektu wydatków (faktycznie poniesione, zgodne z zapisami w dokumentacji projektowej w terminie realizacji projektu, zasadne, celowe i oszczędne, nie odbiegające od cen w regionie, czy istnieje wkład własny beneficjenta, płatności zostały przekazane na rachunki wykonawców wskazane w zawartych z nimi umowach), e) kontrola formalna faktur i ich zgodność z zapisami umów z wykonawcami, f) badanie poprawności księgowania (zgodność z zakładowym planem kont, wyodrębniona ewidencja księgowa, zgodność zapisów w ewidencji księgowej z treścią dokumentów źródłowych). 2) Audyt zgodności realizacji projektu odbywa się poprzez : a) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z przepisami prawa (prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, ochrona środowiska, przepisy o rachunkowości oraz finansach publicznych, itp.), b) ocenę zgodności realizacji projektu z dokumentami programowymi (program operacyjny, wytyczne i instrukcje, podręczniki procedur), c) sprawdzenie zgodności realizacji projektu z zapisami wniosku o dofinansowanie/ umowy o umowy o dofinansowanie, d) potwierdzenie zgodności zakresu umów zawartych z wykonawcami z dokumentacją projektową (wniosek o dofinansowanie z załącznikami) oraz dokumentacją z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ z załącznikami, oferta wybranego wykonawcy) e) sprawdzenie planowanego sposobu monitorowania osiągania celów projektu. f) potwierdzenie zgodności sprawozdań z realizacji projektu ze stanem faktycznym, g) sprawdzenie czy cele projektu zostały zrealizowane i czy osiągnięto zakładany na dany okres projektu, 3) Wizyta na miejscu realizacji projektu dotyczy m.in.: a) sprawdzenie czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu i w aneksach do tej umowy oraz w dokumentacji powykonawczej, protokołach odbioru robót w toku, w protokołach odbioru zakupionego sprzętu oraz potwierdzenie poprawności/ prawidłowości funkcjonowania zrealizowanej inwestycji (np. oczyszczalnia, sieć kanalizacji sanitarnej, zakupiony sprzęt itp.), b) potwierdzenia prawidłowości prowadzenia działań promocji unijnego źródła dofinansowania, tzn. potwierdzenie, że działania promocyjne i informacyjne były prowadzone zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu, w umowie o dofinansowanie projektu i w obowiązujących beneficjenta wytycznych (tablice, oznaczenia pomieszczeń i materiałów rozdawanych uczestnikom wydarzeń, materiały i gadżety reklamowe oraz inne materiały zakupione na potrzeby działań promocyjnych i informacyjnych itp.). 4) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji dotyczy m.in.: a) sprawdzanie czy wprowadzono mechanizmy zapewniające właściwy obieg i sposób archiwizowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją audytowanego projektu ( wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie i aneksy, wnioski o płatność, oryginały dowodów księgowych, dokumentacja przetargowa, korespondencja prowadzona w ramach realizacji projektu itp.). b) sprawdzenie czy istnieje możliwość odtworzenia przebiegu realizacji projektu w wymaganych umową terminach, c) sprawdzenia czy wprowadzone mechanizmy ( w postaci wewnętrznych regulacji) są zgodne z zapisami umowy o dofinansowanie projektu. 5) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi: a) Polityką równych szans (rozumianej przede wszystkim jako zapewnienie równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacją oraz wyrównanie szans niezależnie od płci, wyznania, niepełnosprawności, rasy itp.). b) Polityką zatrudnienia (w szczególności poprawa wielkości zatrudnienia , poprawa warunków pracy itp.). c) Polityką społeczeństwa informatycznego ( w tym rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych). d) Polityką ochrony środowiska (przede wszystkim zgodność z prawem krajowym i wspólnotowym w tym zakresie, poprawa jakości środowiska np. poprzez zmniejszenie emisji gazów , wpływ na obszary sieci Natura 2000, 6) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji obejmuje : Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzonych w trakcie kontroli prawidłowości realizacji projektu, prowadzonych przed realizacją audytu, czy zostały usunięte (jeżeli kontrole takie były przeprowadzone) 7) Wyniki z audytu : zgodne z rozdz. 4 i 4.2 wytycznych programowych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 z dnia 11 marca 2010 r. dostępnymi pod adresem : (http://www.wfosgw.poznan.pl/wrpo/aktualnosci-wrpo.html.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.21.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 2 i 3;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 4 i 5;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 3;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 4;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wypełnią i złożą załącznik Nr 3;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o bezstronności i niezależności - załącznik Nr 7

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 14 (parter) Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Zapytanie ofertowe (114.1kB) Zapisz dokument  
zał nr 1 druk oferta (101.7kB) Zapisz dokument  
zał nr 2 oświadczenie o wpisaniu na listę podmiotów (98.8kB) Zapisz dokument  
zał nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (98.9kB) Zapisz dokument  
zał nr 4 wykaz osób (96.6kB) Zapisz dokument  
zał nr 5 wykaz usług (99kB) Zapisz dokument  
zał nr 6 osw o braku post do wyklucz (98.9kB) Zapisz dokument  
zał nr 7 (100.6kB) Zapisz dokument  
zał nr 8 umowa (105kB) Zapisz dokument  
ZMIANA_do zapytania ofertowego (333.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (379kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (600.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2013-01-11 09:57:14
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2013-01-11 09:59:58
Ostatnia zmiana:2013-01-29 14:33:53
Ilość wyświetleń:824

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij