Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16
, Miasteczko Krajeńskie,
NIP: 764-24-61-433


Tytuł przetargu:
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia komunikacyjne.


CPV:
CPV: 66.51.00.00-8
Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału wskazane w art. 22 ust. 1 Ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. 9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Ponadto wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia będą podlegali Wykonawcy zgodnie z art. 24 Ustawy.


Termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy,
przewidywany okres ubezpieczenia od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2017r.

UWAGA: w przypadku umów wieloletnich polisy wystawiane są na okresy roczne dla wszystkich rodzajów ubezpieczeń.

Polisy ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach majątkowych będą wystawiane indywidualnie dla każdej jednostki na okresy:
od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.


Polisy dla ubezpieczeń wspólnych np. ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia szyb od stłuczenia, wystawione zostaną po jednej polisie z każdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego na okresy:
od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na trzy okresy roczne określone indywidualnie dla każdego pojazdu i wskazane w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Ubezpieczenia pojazdów nabywanych w trakcie trwania umowy o udzielenie zamówienia będą zawierane na okresy roczne zgodnie z wnioskiem Zamawiającego.
Ostatnim dniem umożliwiającym ubezpieczenie pojazdu na warunkach umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest ostatni dzień obowiązywania umowy, to jest 31.12.2017r.
Maksymalnie okres ubezpieczenia pojazdów zakończy się dnia 30.12.2018r.

UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wystawienia polis ubezpieczeniowych po rozstrzygnięciu przetargu: dla ubezpieczeń majątkowych (indywidualnych i wspólnych) może zostać wystawiona jedna polisa obejmująca ochroną wszystkie jednostki wskazane w SIWZ.


Osoba odpowiedzialna:
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: w kwestiach proceduralnych: Mirosława Góra - Sekretarz Gminy, tel. 67 287 -31-96 w. 36 oraz w kwestiach merytorycznych: Anna Kostrzewska Maximus Broker Sp. z o.o. w Toruniu, tel. 56 669-05-25

Miejsce składania ofert:
16.1. Oferty należy składać do dnia 21 sierpnia 2014 r. godz. 1045 w Biurze Obsługi Klienta (pokój Nr 14 - parter) Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16

Oferty można składać do:
2014-08-21 godz: 10:45

Otwarcie ofert:
2014-08-21 godz: 11:00

Miejsce otwarcia ofert:
pokój Nr 6 Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
Kryterium oceny ofert:

A. Cena łączna ubezpieczenia - 80%
B. Zaakceptowanie klauzul dodatkowych - 20%

A. cena łączna ubezpieczenia - suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego zamówienia.
Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru:

P min
An = __________ x 100 pkt. Pn
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Pmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n

B. zaakceptowanie klauzul dodatkowych - ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg. następujących zasad:
" za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 34, 35 i 36 zostanie przyznanych po 5 punktów za każdą klauzulę,
" za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 37, 39, 42, 48, 50 zostanie przyznanych po 8 punktów za każdą klauzulę,
" za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 32, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 51 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę,
" za rozszerzenie ochrony o klauzule nr 33, 38, 43, 45 zostanie przyznanych po 15 punktów za każdą klauzulę,

Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru:

Kn
Bn = __________ x 100 pkt. Kmax
Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B
n - numer oferty
Kmax - maksymalna łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych uzyskana wśród badanych ofert
Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie klauzul dodatkowych w ofercie n

UWAGA:
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek
z klauzul oznaczonych numerami od 1 do 31 spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA - w przypadku dopisków oraz zmian w treści klauzul fakultatywnych, odbiegających na niekorzyść od treści zawartej w SIWZ, za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów. W przypadku dopisków oraz zmian na korzyść - za daną klauzulę przyznana będzie przewidziana ilość punktów.

Przy zastosowaniu tej metodyki (w stosunku do kryterium B) dla każdej oferty n zostanie wyliczony wskaźnik oceny oferty Bn.


W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An x 0,80 + Bn x 0,20

Won - wskaźnik oceny oferty n

Zamówienie publiczne zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1 - Wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń;
Załącznik Nr 2 - Wzór umowy
Załącznik Nr 3 - Program ubezpieczenia
Załącznik Nr 4 - Wykazy majątku i inne dane ZamawiającegoFirmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (229kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 do SIWZ (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 2 do SIWZ (137kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 3 do SIWZ (379.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 4 do SIWZ (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytanie_11_08_2014 (231.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na zapytania_13.08.2014r. (202.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (418.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2014-08-07 13:51:23
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2014-08-07 14:21:23
Ostatnia zmiana:2014-08-26 09:23:58
Ilość wyświetleń:714

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij