Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Udzielenie kredytu długoterminowego w 2014 roku w wysokości 350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajenskie

Tytuł przetargu:
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w 2014 roku
w wysokości 350.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów


CPV:
66.11.30.00-5 Usługi udzielania kredytu

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Opis warunków udziału w postępowaniu
1)O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a)spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
b)posiadają uprawnienia do udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz.U. z 2012 r. poz. 1376 ze zm.),
c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2016 roku,
f)wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
g)wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
h)wyrażą zgodę, że Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą kredytu;
i)zobowiążą się do uruchomienia kredytu w transzach.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.

2)Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:
a)przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: "spełnia albo nie spełnia",
b)niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

2. Informacje o oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
1)formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do SIWZ;
2)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na odstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone wg wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ;
3)terminy i kwoty spłaty rat kapitału - załącznik Nr 3 do SIWZ;
4)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert;
5)dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności:
a)bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
b)banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru. Bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
6)oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;
7)oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
8)prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu;
9)upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów,oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach;

10) oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające:
a) zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2016 roku,
b) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
c) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
d) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w transzach; wysokość transz i termin ich uruchomienia określone będą przez Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem 7-dniowym,
e) zgodę na nieponoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą kredytu,
f) adres e-mail banku do celów korespondencji drogą elektroniczną.

Podmioty wspólnie składające ofertę (konsorcjum).
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, pkt 1-4 Ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. Każdy z podmiotów występujących wspólnie musi złożyć:
- oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
- aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli przepisy odrębne wymagają wpisu do rejestru.
2. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są stosownie do treści art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawcy zagraniczni.
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawia dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

UWAGA:
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


Termin realizacji:
Składający ofertę pozostanie nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, w tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

Osoba odpowiedzialna:
Eugenia Jendrzejek tel. (067) 287 31 96 wewn. 31.

Miejsce składania ofert:
Biurze Obsługi Klienta (pokój Nr 14 - parter) Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2014-10-20 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-10-20 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Pokój Nr 1 Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim

Kryteria wyboru:
Kryterium wyboru - cena 100 % .

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

najniższa oferowana cena
------------------------------------------ x 100 %
cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu z Wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 213491-2014 dnia 9.10.2014r.

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (567.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 do SIWZ (197.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 do SIWZ (183.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 do SIWZ (176.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o treści zapytania i wyjasnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (278.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (273kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2014-10-09 11:53:06
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2014-10-09 12:06:30
Ostatnia zmiana:2014-10-21 09:25:23
Ilość wyświetleń:625

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij