Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Miasteczko Krajeńskie

Miasteczko Krajeńskie: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Miasteczko Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 16565 - 2015; data zamieszczenia: 06.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Miasteczko Krajeńskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego i obiektów Gminy Miasteczko Krajeńskie 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ - Wykaz punktów poboru energii i obejmuje dostawę energii elektrycznej dla potrzeb 66 obiektów. 3. Sumaryczna moc umowna dla obiektów Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ wynosi 773 kW. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia 01.04.2015 r. do dnia 31.12.2016 r. wynosi 1.091.417 kWh. Powyższe dane maja charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru energii elektrycznej na poziomie +/-10%. Określenie przewidywanego zużycia energii służy celom prowadzonego postępowania i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Rozliczenie dostawy energii odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej przekazanego Wykonawcy przez OSD i cen jednostkowych energii podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie. 4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamiany mocy umownej punktów poboru energii elektrycznej na ogólnie obowiązujących zasadach wskazanych przez OSD oraz przepisach, szczególności w ustawie Prawo energetyczne, w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną. 5. Zamawiający informuje, że ma zawartą czasową umowę kompleksową na dostawę i dystrybucję energii z ENEA S.A. ul. Górecka 1, 60 - 201 Poznań. Umowa na świadczenie usług wygasa z dniem 30 marca 2015 r. 6.Wykonawca zobowiązany jest w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego (odbiorców/płatników) umowy sprzedaży energii elektrycznej operatorowi systemu dystrybucyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, złożenia w imieniu mocodawcy Wniosków o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych dla punktów poboru energii elektrycznej ujętymi w Załączniku oraz do reprezentowania Zamawiającego (odbiorcy/płatnika) w procesie zmiany sprzedawcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunkiem udziału jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ze spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ze spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty - wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Formularz cenowy - wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3do SIWZ. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie powoływał się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p., w dołączonej informacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę (firmę) podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia jaką będzie on wykonywał -wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7. W przypadku nie korzystania z podwykonawców Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia do oferty załącznika nr 7, Wzór umowy, załącznik nr 8 do SIWZ, Pełnomocnictwo dla Wykonawcy - załącznik nr 9 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie (pokój nr 9).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie (pokój nr 4).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 8 DO SIWZ - PROJEKT UMOWY

Załączniki

SIWZ (8.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 1 do siwz (19.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 2 do SIWZ (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (13.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 5 do SIWZ (12.1kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 6 do SIWZ (13.1kB) Zapisz dokument  
Załąznik nr 7 do SIWZ (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał nr 8 do SIWZ - projekt umowy na dostawę oświetlenia (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 do SIWZ - Pełnomocnictwo dla Wykonawcy (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Modyfikacja SIWZ (244.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do SIWZ.projekt umowy po zmianie (241.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedz na zapytanie 12.02.2015r. (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmodyfikowany załącznik nr 8 do SIWZ (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (222kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (827.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2015-02-06 14:21:54
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2015-02-06 14:31:20
Ostatnia zmiana:2015-02-20 08:43:15
Ilość wyświetleń:700

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij