Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej itechnicznej dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i części Grabówna"Ogłoszenie nr 535548-N-2017 z dnia 2017-06-20 r.

Gmina Miasteczko Krajeńskie: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 89350   Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, , e-mail miroslawa.gora@miasteczkokrajenskie.pl, , faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (URL): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna
Numer referencyjny: ZP.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna ” na podstawie Programu – Funkcjonalno-Użytkowego wykonanego dla tego zadania. Dokumentacja projektowa dla wykonania robót budowlanych w zakresie : a) wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 200 – 2.350 m, b) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dn 160 – 540 m,(71 szt.) c) wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 110 – 3.450 m, d) wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 50 – 10.800 m, e) wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej dn 40 – 900 m f) wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 szt., g) wykonanie przepompowni przesyłowych ścieków z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi – 2 szt., h) wykonanie przepompowni lokalnych ścieków z zasilaniem energetycznym, ogrodzeniem i drogami dojazdowymi – 3 szt., i) wykonanie przydomowych przepompowni ścieków do nieruchomości -89 szt., Rzeczywiste długości sieci i ilości niezbędnych urządzeń systemu sieci kanalizacji sanitarnej ostatecznie ustali wykonawca stosując wymaganą dla wykonania przedmiotu zamówienia metodykę opracowania. 1.2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje : a) szczegółowe uzgodnienia przedprojektowe z Zamawiającym oraz uzgodnienia z właścicielami posesji, b) wykonanie niezbędnych podkładów geodezyjnych lub uaktualnienia istniejących oraz przedstawienia zaprojektowanego przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej, kolektorów, wytyków, przepompowni ścieków, przydomowych przepompowni ścieków i przydomowych oczyszczalni ścieków na aktualnych mapach, c) opracowanie mapy do celów projektowych w wersji tradycyjnej i cyfrowej, d) badania geologiczne dla potrzeb projektowych wraz z dokumentacją geologiczną (w miejscach posadowienia przepompowni oraz w miejscach przegłębień powyżej 2,0 m), e) uzyskanie warunków technicznych od Zamawiającego, f) uzyskanie wypisów z rejestru gruntów i sporządzenia wykazu właścicieli gruntów wraz z aktualnymi adresami i numerami działek, przez które będzie przebiegać sieć kanalizacyjna lub inne urządzenia oraz uzyskania pisemnych zgód w/w właścicieli działek na lokalizację, wejście na teren i wbudowanie urządzeń z ich wyszczególnieniem, g) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, h) uzyskanie decyzji na wejście w pas drogowy, i) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia (wraz ze sporządzeniem raportu o oddziaływaniu na środowisko – jeżeli będzie wymagany), j) opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, k) uzyskania zatwierdzenia opracowanej dokumentacji przez Zamawiającego, przy czym dokumentacja musi być wykonana w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), l) uzgodnienia dokumentacji w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Pile, m) opracowanie projektu budowlanego wykonawczego (który należy opracować kompleksowo z wyodrębnieniem zakresu dla każdej miejscowości) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę, n) opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót dla każdej miejscowości odrębnie opracowane branżami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), o) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla całego zadania z wyodrębnieniem zakresu przewidywanego dla każdej miejscowości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), p) opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej na trasie przebiegu rurociągów i posadowienia przepompowni, q) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego, r) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę dla Zamawiającego, s) niezwłocznego usuwania wszelkich uchybień, wad i nieprawidłowości w treści opracowanych dokumentacji, wynikłych w trakcie realizacji inwestycji, t) wykonywania, bez dodatkowego wynagrodzenia, nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy (czas realizacji nadzoru autorskiego zależeć będzie od czasu trwania budowy), Jeśli przepisy prawa lub interes Zamawiającego wymagają dokonania innych czynności, niż te wymienione powyżej, Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania w ramach przedmiotu umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. UWAGA ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA W PROJEKTACH, KOSZTORYSACH, PRZEDMIARACH ROBÓT I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZW KATALOGOWYCH LUB NAZW PRODUCENTA URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW. WSZELKIE URZĄDZENIA I MATERIAŁY MUSZĄ BYĆ OPISANE WYŁĄCZNIE PRZY POMOCY PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH. W przypadku użycia sformułowania „lub równoważne” Projektant zobowiązany jest szczegółowo to opisać. Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe na Zamawiającego w polach eksploatacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania o zamówienie i wykonawstwem zaprojektowanych robót budowlanych, bez względu na rodzaj procedury w jakiej dokonany zostanie wybór wykonawców robót. Wykonawca nie może się uchylić od przeniesienia praw autorskich na Zamawiającego. Przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego nastąpi z chwilą zawarcia umowy z wykonawcą prac projektowych. Zamawiający nie dopuszcza jakichkolwiek zastrzeżeń wykonawcy w zakresie wykorzystywania opracowań będących przedmiotem niniejszego postępowania.5. Dokumentacja stanowiąca umówiony przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: a) wykaz opracowań dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podaniem nazw wszystkich teczek dokumentacji, b) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, c) pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie zupełnym, kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i który jest znany Wykonawcy, d) dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie przedmiotowego projektowania, e) oświadczenie Wykonawcy o przeniesieniu autorskich praw majątkowych na Zamawiającego w polach eksploatacji związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem postępowania o zamówienie i wykonawstwem zaprojektowanych robót budowlanych, bez względu na rodzaj procedury w jakiej dokonany zostanie wybór wykonawców robót. 6. Mapy do celów projektowych ( mapy w wersji cyfrowej wektorowej ) – uzyskanie, ich aktualizacja i uzupełnienie leży po stronie wykonawcy. 7. Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru obejmować będzie: a) projekt budowlany w 6 egz. wersji papierowej + 5 egz. w wersji elektronicznej na CD lub DVD w programie powszechnie dostępnym ( pdf ), b) przedmiary robót ( odrębnie dla każdej miejscowości ) w 5 egz. wersji papierowej + 5 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym w formacie zapisu pliku ath, c) kosztorysy inwestorskie (odrębnie dla każdej miejscowości) w 2 egz. wersji papierowej + 4 egz. w wersji elektronicznej na CD w programie kosztorysującym w formacie zapisu pliku ath, d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. wersji papierowej + 2 egz. w wersji elektronicznej na CD – opracowanie w formacie WORD. e) wszelkie decyzje, wnioski, uzgodnienia i inne dokumenty tworzące komplet dokumentacji wykonać w wersji oryginalnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD – opracowanie w formacie pdf. 8. Miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. 9. Odbiór dokumentacji kompletnej dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie podstawą do wystawienia ostatniej faktury. 10. Na wykonane prace projektowe wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru kompletnie wykonanej dokumentacji projektowej. 11. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom. 2. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 1) Wynagrodzenie za prace projektowe ustala się w formie ryczałtu. 2) Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowana będzie następująco: a) Za wykonanie zakresu prac wymienionych w pkt. 1.2 lit. a, b, c, d,e,f wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 25 % ceny ofertowej, b) Za wykonanie zakresu prac wymienionych w pkt. 1.2 lit. g, h, i, j, k, l, m, n wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości – 55 % ceny ofertowej , c) 10 % ceny ofertowej za wykonanie zakresu prac wymienionych w pkt. 1.2 lit. o, p, q d) 10 % ceny ofertowej za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 3) Zamawiający będzie regulował faktury Wykonawcy za wykonanie prac projektowych jw. w terminie 30 dni od daty ich doręczenia. 3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSÓB WYKONUJACYCH CZYNNOSCI W ZAKRESIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 3A 1) Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 2) Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane działalność obejmującą projektowanie może wykonywać osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. 3) Samodzielną funkcję techniczną w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające „uprawnienia budowlane”. Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym do opracowania projektu budowlanego nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy

II.5) Główny kod CPV: 71320000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71322200-3

71313400-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-29

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a) posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. 300.000 zł, b) posiadają polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w zakresie co najmniej podstawowym obejmującej usługi projektowania obiektów budowlanych,. 6. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia do oferty należy załączyć następujące dokumenty : 1) Informacja banku, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych ( konsorcja). 3) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 ze zmianami w Dz.U. z 2008r Nr 188 poz. 1155). 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i w tym względzie wykażą i udokumentują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie kompleksowe dokumentacji projektowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, że zostały należycie wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 2 zadania, których przedmiotem było zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i tłoczniami ścieków i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę , o zakresie podobnym do przyjętego w PFU. b) dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia lub uzyskają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia tj. 1) kierownik zespołu projektowego - uprawnienia do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń z min. 5 letnim doświadczeniem projektowania budowli odpowiadających przedmiotowi zamówienia, 2) członkowie zespołu - uprawnienia do projektowania o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych – 2 osoby; w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – 1 osoba, drogowej – 1 osoba, 3) kadra kierownicza ( zespół projektowy) musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania, aktualny wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, c) dysponują niezbędnym sprzętem do wykonania zadania tj. komputery i licencjonowane profesjonalne oprogramowanie do projektowania, sprzęt do geologicznych badań gruntowych dla celów projektowych wg wymagań przedmiotu zamówienia. 1) Wykaz osób lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz uprawnieniami i zaświadczeniami o wpisie na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego. – załącznik nr 5, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że: projektant posiada: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji projektanta w zakresie kanalizacji sanitarnej 2) Wykaz wyposażenia, urządzeń technicznych, sprzętu, oprogramowania wykorzystywanego do wykonania zadania – załącznik nr 6 3) Wykaz wykonanych zadań. - załącznik nr 7.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie art. 24 ust. 1, pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 ustawy Pzp ( jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z partnerów ). – załącznik nr 3 4. Oświadczenie składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 4

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykaz wykonanych zadań. - załącznik nr 7.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ Druk oferta, załacznik nr 8 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 15 000 złotych słownie : piętnaście tysięcy złotych. 1) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego • Bank: Bank Spółdzielczy w Białośliwiu • Nr rachunku : 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005 z dopiskiem na blankiecie przelewu „ wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej – Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla zadania :„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Arentowo, Grabionna, Okaliniec i część Grabówna ” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 2) Wadium może być wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬się biorczości (Dz.U.2016.0.359 t.j.), należy w formie nienaruszonego oryginału załączyć do oferty. 3) Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) W treści gwarancji wadialnej muszą być dokonane następujące stwierdzenia : 1. nazwa i adres Zamawiającego, 2. oznaczenie numeru postępowania, 3. określenie przedmiotu zamówienia, 4. nazwę i adres wykonawcy, 5) Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 29.06.2017 r. do godz. 10.00. 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów, Zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po: a) zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia, b) należytego wykonania tej umowy, c) unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia,


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00 %

Termin wykonania 

40,00 %


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30dnia (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

Załączniki

siwz 20.06.2017 (8.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 1 formularz oferty (15.8kB) Zapisz dokument  
zał.nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału (14kB) Zapisz dokument  
zał. nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (13.2kB) Zapisz dokument  
zał. nr 4 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (12.9kB) Zapisz dokument  
zał. nr 5 wykaz osób (12.3kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 6 wyposażenia, urządzeń technicznych, sprzętu, oprogramowania (12.1kB) Zapisz dokument  
zał. nr 7 wykaz wykonanych zadań (12.1kB) Zapisz dokument  
zał. nr 8 wzór umowy (227.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 a. Strona czołowa PFU (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9 b. Część opisowa PFU (350.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9c mapa (12.9kB) Zapisz dokument  
odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ (3.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Oświadczenie ospełn. war. udziału, art.25a ust.1 po zmianie (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku pods. do wykluczenia, art. 25 a ust.1 po zmianie (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 oświadczenie o grupie kapitałowej, art. 24 ust. 1 pkt 23 po zmianie (15.8kB) Zapisz dokument  
zał. nr 8 wzór 19.06.2017 po zmianie (227.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (234.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 8 wzór 27.06.2017 po zmianie (301.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana w zał. nr 8, 27.06.2017 (177.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (348.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (407.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Rzelek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Rzelek
Data wprowadzenia:2017-06-20 14:44:00
Opublikował:Justyna Rzelek
Data publikacji:2017-06-20 14:52:04
Ostatnia zmiana:2017-07-05 14:47:31
Ilość wyświetleń:460

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij