Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Gmina Miasteczko Krajeńskie: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej

Ogłoszenie nr 628018-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.

Gmina Miasteczko Krajeńskie: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 89350   Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, e-mail miroslawa.gora@miasteczkokrajenskie.pl, faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (URL): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej
Numer referencyjny: ZP.271.11.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część pierwsza zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 3) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część druga zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków a. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (wariant I) b. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (wariant II) c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów d. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społecznie użyteczne Część trzecia zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie auto-casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w podziale na poszczególne części), uwzględniający wszelkie wymagania i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorach umów uwzględniających poszczególne części zamówienia – załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków, na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych: Zamówienia udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, tj. usług o identycznym lub podobnym przeznaczeniu, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Warunkiem udzielenia zamówień jest spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz akceptacja warunków zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.1844).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ),
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: Nie podlegają wykluczeniu, Spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. 2016 poz. 1126) żąda następujących dokumentów: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ), a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej wykonawca złoży: Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz.1844). 2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca złoży: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji. 3) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca złoży: Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Załączniki 1a, 1b, 1c – Formularze ofertowe 2. Załącznik 2 - Oświadczeni dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik 3 - Oświadczeni o grupie kapitałowej 4. Załączniki 4a, 4b, 4c - Umowy ubezpieczenia 5. Załącznik 5 – Dane jednostek organizacyjnych 6. Załącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia 7. Załącznik 7 - Wykaz budynków i budowli 8. Załącznik 8 - Wykaz środki trwałe 9. Załącznik 9 - Wykaz elektronika 10. Załącznik 10 - Szkodowość

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

80,00

akceptacja klauzuli fakultatywnych

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Tak
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. Warunki umowy zostały zawarte w Załącznikach nr 4a, 4b, 4c.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

                                    UWAGA !!!!

 

Gmina Miasteczko Krajeńskie
Zamawiający

Strona główna

 

Moje ogłoszenia

Nowe formularze

 

Koncesje

Koncesje

 

Ogłoszenia BZP

Przeglądaj i subskrypcje(przed 4/5/2017)

 

Przeglądaj

 

Pozostałe

Zmień hasło

 

Wyloguj

 

WebService

WebService - opis

 

WebService - link

 

Ogłoszenie nr 500075345-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.

Miasteczko Krajeńskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 628018 - N- 2017
Data: 05-12-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasteczko Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16, 89350   Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, e-mail miroslawa.gora@miasteczkokrajenskie.pl, faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (url): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część pierwsza zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 3) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część druga zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków a. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (wariant I) b. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (wariant II) c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów d. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społecznie użyteczne Część trzecia zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie auto-casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w podziale na poszczególne części), uwzględniający wszelkie wymagania i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorach umów uwzględniających poszczególne części zamówienia – załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Miasteczko Krajeńskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część pierwsza zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem oraz rabunku, 3) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Część druga zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków a. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (wariant I) b. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (wariant II) c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów d. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społecznie użyteczne Część trzecia zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie auto-casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w podziale na poszczególne części), uwzględniający wszelkie wymagania i zasady obowiązujące przy realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorach umów uwzględniających poszczególne części zamówienia – załącznik nr 4a, 4b, 4c do SIWZ. UWAGA:ZMIANIE ULEGŁ ZAŁĄCZNIK NR 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: III.7)
W ogłoszeniu jest: 1. Załączniki 1a, 1b, 1c – Formularze ofertowe 2. Załącznik 2 - Oświadczeni dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik 3 - Oświadczeni o grupie kapitałowej 4. Załączniki 4a, 4b, 4c - Umowy ubezpieczenia 5. Załącznik 5 – Dane jednostek organizacyjnych 6. Załącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia 7. Załącznik 7 - Wykaz budynków i budowli 8. Załącznik 8 - Wykaz środki trwałe 9. Załącznik 9 - Wykaz elektronika 10. Załącznik 10 - Szkodowość
W ogłoszeniu powinno być: 1. Załączniki 1a, 1b, 1c – Formularze ofertowe 2. Załącznik 2 - Oświadczeni dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 3. Załącznik 3 - Oświadczeni o grupie kapitałowej 4. Załączniki 4a, 4b, 4c - Umowy ubezpieczenia 5. Załącznik 5 – Dane jednostek organizacyjnych 6. Załącznik 6 - Opis przedmiotu zamówienia 7. Załącznik 7 - Wykaz budynków i budowli 8. Załącznik 8 - Wykaz środki trwałe 9. Załącznik 9 - Wykaz elektronika 10. Załącznik 11 - Szkodliwość: UWAGA: ZMIANIE ULEGŁ ZAŁĄCZNIK NR 10: DODANO ZAŁĄCZNIK NR 12 - BUDYNKI - OPIS (WIEK, MODERNIZACJE, KONSTRUKCJA, ZABEZPIECZENIA)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-19, godzina: 12:00

 

UWAGA ZMIANA TERNIMU SKŁADANIA OFERT !!!

UWAGA ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO SIWZ, ZAŁ. NR 10, DODANO ZAŁ. NR 12

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki

SIWZ_Miasteczko Krajenskie_ubezpieczenia 2017 (949.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1a_FORMULARZ CENOWY_CZEŚĆ I (304kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1b_FORMULARZ CENOWY_CZĘŚĆ II (290.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1c_FORMULARZ CENOWY_CZĘŚĆ III (295.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2_OŚWIADCZENIE SPEŁNIENIE WARUNKÓW (258kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3_OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (212.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4a_WZÓR UMOWY DO CZEŚCI I (342kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4b_WZÓR UMOWY DO CZEŚCI II (340.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4c_WZÓR UMOWY DO CZEŚCI III (411.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5_DANE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (206.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7_BUDYNKI I BUDOWLE_SUMY UBEZPIECZENIA (19.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8_MIENIE SUMY STAŁE (12.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9_SPRZĘT ELEKTRONICZNY (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10_KOMUNIKACJA_WYKAZ POJAZDOW (14.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11_SZKODOWOSC (16.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA_zmiana_14_12_2017 (113kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 10_KOMUNIKACJA_WYKAZ POJAZDOW_zmiana_14_12_2017 (14.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 12_BUDYNKI_OPIS (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedzi na pytania (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (392.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (266kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Rzelek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Rzelek
Data wprowadzenia:2017-12-05 15:09:29
Opublikował:Justyna Rzelek
Data publikacji:2017-12-05 15:10:05
Ostatnia zmiana:2017-12-20 15:30:21
Ilość wyświetleń:516

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij