Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w Miasteczku Krajeńskim - wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 636339-N-2017 z dnia 2017-12-27 r.

Gmina Miasteczko Krajeńskie: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Miasteczku Krajeńskim – wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020 operacja pn: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Miasteczku Krajeńskim – wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 89350   Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, e-mail miroslawa.gora@miasteczkokrajenskie.pl, faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (URL): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Miasteczku Krajeńskim – wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”
Numer referencyjny: ZP.271.12.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Miasteczku Krajeńskim – wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku” 3.2. Zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został opisany w koncepcji zagospodarowania, zgłoszeniu robót budowlanych i kosztorysie ofertowym, stanowiącym załączniki do specyfikacji. 3.3. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: 1) Wykonanie placu zabaw poprzez montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, w tym: a) karuzela integracyjna przystosowana dla osób niepełnosprawnych - 1 szt. b) piaskownica z zadaszeniem - 1 szt. c) huśtawka podwójna dla dorosłych z małym dzieckiem - 1 szt. d) betonowy stół z siedziskami do gry w szchy, chińczyka - 1 kpl. e) bujak na sprężynie - 1 szt. f) zestaw integracyjny mała forteca - kpl. g) ławka z przewijakiem dla małych dzieci -1 szt. h) ławka drewniana z oparciem - 1 szt. i) tablica informacyjna (regulamin) 1 szt. j) stojak na 5 rowerów - 1 szt. 2) Wykonanie siłowni zewnętrznej poprzez montaż urządzeń sportowo - rekreacyjnych i elementów małej architektury, w tym: a) urządzenie do ćwiczeń Street Workout - 1 kpl. b) biegacz i orbitek -1 szt. c) rower -1 szt. d) surfer i twister – 1szt. e) wyciąg i prasa (dla niepełnosprawnych) - 1 szt. f) ławka parkowa z oparciem - 1 szt. 3) Wykonanie placu sportowo - rekreacyjnego (skatepark) i częściowe utwardzenie nawierzchni kostką brukową, w tym montaż urządzeń sportowo – rekreacyjnych, a) utwardzenie nawierzchni kostką betonową - 300 m2, b) rampa z barierką szer. 244 cm, dług. 320 cm, wys. 150 cm- 1 kpl., c) funbox z grindboxem szer. 244 cm, dług. 720 cm, wys. 60 cm - 1 kpl., d) piramidka z grindboxem lub rampą, zamiast tego urządzenia może być „bank ramp”o wymiarach szer. 244 cm, dług. 320 cm, wys. 150 cm – 1 kpl., e) poręcz ze stali nierdzewnej "S" - 670 cm, srednica 5 cm, wys. 35 cm - 1 szt., f) poręcz łamana ze stali nierdzewnej długość 500 cm, średnica 5 cm, wys.30/50 cm - 1 szt., g) poręcz ze stali nierdzewnej "C" dług. 350 cm, średnica 5 cm, wys. 35 cm -1 szt., h) ławka prosta do jazdy rolkami dług. 250 cm, szer.30cm, wys. 40 cm - 1 szt., 4) Wyposażenie i roboty wspólne dla całego obszaru: a) pojemnik do segregacji śmieci 4 modułowy (4 x 120 L) - 1kpl. b) montaż lamp parkowych zasilanych panelami fotowoltaicznymi na słupach - 4 szt. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wymienione w pkt 3.3 części zadania oznaczone podpunktami od 1 i 3 Wszystkie przewidziane roboty poprzedzone będą przygotowaniem podłoża pod montaż urządzeń. Nie przewiduje się niwelacji terenu. W miejscu montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych zebrana zostanie wierzchnia warstwa humusu i osadzone zostaną stopy betonowe z gotowych prefabrykatów przystosowanych do konkretnego urządzenia. Po zamontowaniu urządzeń nawierzchnia zostanie uzupełniona pospółką żwirowo-piaskową. Wszystkie urządzenia będą posiadały atesty bezpieczeństwa, montaż urządzeń będzie nawiązywał do „Koncepcji zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim, działki geodezyjne 185, 186” opracowanej przez architekta. Utwardzenie nawierzchni kostką brukową o powierzchni ok. 300 m2 poprzedzone zostanie zdjęciem wierzchniej warstwy humusu, wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej, ułożenie kostki betonowej bezfazowej) o grubości 6 cm. Całość będzie zamknięta obrzeżem betonowym 20 x 6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą. Sprzęt i urządzenia będą montowane zgodnie z wytycznymi producenta z zachowaniem bezpiecznych stref użytkowania. 3.4. Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej specyfikacji oraz w załącznikach tj. koncepcji zagospodarowania, kosztorysie ofertowym, zgłoszeniu robót, grafice urządzeń – dodaje się słowa: lub równoważne. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów (produktów) ma jedynie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wskazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie kart charakterystyki technicznej, certyfikatów, katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. Do tego ma obowiązek dołączyć po wykonaniu przedmiotu umowy dla placu zabaw, siłowni i skateparku karty instrukcji obsługi oraz konserwacji wyposażenia w języku polskim. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku zaproponowania rozwiązań równoważnych winien dołączyć do oferty następujące dokumenty: a) koncepcję zagospodarowania placu zabaw i skateparku równoważnymi urządzeniami rekreacyjnymi, z zaznaczeniem wielkości stref bezpieczeństwa. b) karty techniczne z danymi katalogowymi proponowanych urządzeń rekreacyjnych wraz ze sposobem ich fundamentowania oraz rodzajem materiału, c) atesty, certyfikaty dla urządzeń rekreacyjnych i zabawowych, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o odwrotne przekazanie wyżej wymienionych dokumentów. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych winny zawierać następujące dane katalogowe: a) przestrzeń minimalną, b) wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni), c) całkowite wymiary największej(-ych) części, d) wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia, e) dostępność części zapasowych, f) certyfikat, świadectwo zgodności z Normą PN-EN 1176:2009. 3.5. Wykonawca jest z obowiązany po podpisaniu umowy do przedłożenia harmonogramu realizacji prac z podziałem na zakres rzeczowy i finansowy. Harmonogram, o którym mowa powyżej, opracuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym. 3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres wskazany w ofercie, jednak nie krótszy niż 36 miesięcy, natomiast na dostarczone i zamontowane urządzenia gwarancja będzie opiewała na okres podany przez ich producenta. 3.7. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) ścisłej współpracy z Zamawiającym, 2) wykonania projektu zagospodarowania terenu zgodnego z zaproponowanymi urządzeniami jeżeli rozmieszczenie urządzeń będzie odbiegało od dokonanego zgłoszenia robót to Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania ponownego zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego w Pile oraz uzyskania dla Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu do tego zgłoszenia. 3) wykonywania, bez dodatkowego wynagrodzenia, nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy (czas realizacji nadzoru autorskiego zależeć będzie od czasu trwania budowy), 4) przygotowania na swój koszt terenu budowy, składowisk, magazynów, pomieszczeń socjalnych dla pracowników i zabezpieczenia terenu budowy w czasie jej trwania, 5) pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za energię elektryczną, wodę, 6) organizacji i utrzymania zaplecza technicznego budowy oraz dozoru budowy, 7) ubezpieczenia budowy, 8) przejęcia placu i terenu budowy, 9) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub opóźnienia terminu zakończenia wykonania niniejszej umowy, 10) uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót, 11) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej),

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-05-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych szczegółowych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 zadanie, którego przedmiotem było wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń na place zabaw, siłownie zewnętrzne i skateparki oraz wykonanie nawierzchni zakresie podobnym do niniejszej SIWZ. 8.9. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że: 8.10 projektant posiada: 1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, 2) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 8.11 kierownik budowy posiada: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej’ 2) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: 6.1. Przedstawią dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą kwota zaoferowana za wykonanie zadania w formularzu ofertowym. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.14. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.15. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, tj.: 6.2. Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 zadanie, którego przedmiotem było wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń na place zabaw, siłownie zewnętrzne, skateparki wraz z wykonaniem nawierzchni w zakresie podobnym do niniejszej SIWZ, montaż lamp zasilanych modułami fotowoltaicznymi. 6.3. Wykażą narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 6.4Wykażą osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie, że Wykonawca dysponuje: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, 3) dla części 4 zamówienia - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. UWAGA: Wykonawca winien przedłożyć dokumenty do oferty na część której dotyczy oferta.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załacznik nr 3 do SIWZ, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załacznik nr 4do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W związku z powyższym Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ; oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załacznik nr 3 do SIWZ, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załacznik nr 4do SIWZ Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług i robót budowlanych Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Załącznik nr 7do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Załącznik nr 8 do SIWZ - Podwykonawcy Załącznik nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 8.7.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota zaoferowana za wykonanie zadania w formularzu ofertowym. 8.8 Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonane, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 zadanie, którego przedmiotem było wykonanie robót w zakresie dostawy i montażu urządzeń na place zabaw, siłownie zewnętrzne i skateparki oraz wykonanie nawierzchni zakresie podobnym do niniejszej SIWZ. 8.9. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej wykonawcy, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie przez Wykonawcę, że: 8.10 projektant posiada: 1) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, 2) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 8.11 kierownik budowy posiada: 1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej’ 2) przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 3) dla części 4 zamówienia - jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej i przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, 8.12. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 8.13. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.14. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8.15. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
10.1. Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych na realizację ww. zadania. Oferta na każdą część zadania musi być zabezpieczona wadium: a) Wykonanie placu zabaw wraz z montażem urządzeń i elementów małej architektury: kwota wadium 1399 zł b) Wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych i elementów małej architektury: kwota wadium1000 zł c) Wykonanie placu sportowo-rekreacyjnego (skatepark) wraz z montażem urządzeń sportowo-rekreacyjnych i utwardzeniem nawierzchni kostką brukową: kwota wadium 1283 zł d) Wyposażenie i roboty wspólne dla całego obszaru: (dostawa i montaż pojemników desegregacji odpadów, dostawa i montaż lamp solarnych) kwota wadium 459 zł Jeżeli oferta zostanie złożona na całość zadania to należy wnieść wadium w kwocie: 2 682,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100). 10.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 10.3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBS Białośliwie : 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005 10.4. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy załączyć do oferty. 10.5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5ustawy PZP. 10.6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 16.01.2018 r. do godz. 1000. 10.7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 10.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 10.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

GWARANCJA

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę na realizację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. 18.2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki

zał. nr 1 druk oferty 27.12.2017 (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Oświadczenie_art. 25 20.12.2017 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie_art. 25 a ust.1, 20.12.2017 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ. oświadczenie o grupie kapitałowej, 20.12.2017 (15.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 wykaz wyposażenia, urządzeń technicznych, sprzętu, oprogramowania20.12.2017 (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 5 wykaz wykonanych usług i robót budowlanych, 20.12.2017 (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 7 wykaz osób (12.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do SIWZ.podwykonawcy, 20.112.2017 (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego, 20.12.2017 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr 10 umowy 27.12.2017 (52.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.nr 11a plac zabaw (820.2kB) Zapisz dokument  
zał.nr 11 c skatepark (34.1kB) Zapisz dokument  
11 d zgłoszenie robót (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 e uzupełnienie zgłoszenia (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 f koncepcja zagosp_terenu (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
11 g koncepcja zagosp. terenu (121.6kB) Zapisz dokument  
11 h kosztorys ofertowy 27.12.2017 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SWIZ 27.12 (12.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (489.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo ZP.271.12.2017 (626kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Rzelek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Rzelek
Data wprowadzenia:2017-12-27 15:13:26
Opublikował:Justyna Rzelek
Data publikacji:2017-12-27 15:23:13
Ostatnia zmiana:2018-03-28 14:18:44
Ilość wyświetleń:686

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij