Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia: "Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Grabównie (dz. nr. 557) i w Okalińcu (dz. nr. 61)"

Gmina Miasteczko Krajeńskie: ,,Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Grabównie (dz. nr. 557) i w Okalińcu (dz. nr. 61)"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 89350   Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, e-mail miroslawa.gora@miasteczkokrajenskie.pl, faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (URL): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Grabównie (dz. nr. 557) i w Okalińcu (dz. nr. 61)"
Numer referencyjny: ZP.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zadanie nr 1 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówno, działka nr. ewidencyjny 557, gmina Miasteczko Krajeńskie. 1.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych na odcinku o długości 277.70 mb, 2) koryta na głębokości 10 cm na powierzchni 1.388,50 m2 , 3) ścinki poboczy na powierzchni 277,70 m2 , 4) warstwy odcinającej z pospółki o grubości 10 cm na powierzchni 1.388,50 m2, 5) podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o grubości 15 cm, na powierzchni 1.388,50 m2, 1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren pod planowaną inwestycję stanowi pas drogowy drogi gminnej położonej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Droga planowana do przebudowy posiada obecnie nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. 1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. Na objętym przebudową odcinku droga posada parametry: - klasa drogi „D” dojazdowa, - dostępność – nieograniczona, - szerokość jezdni – 5,0 m, - szerokość pobocza gruntowego – 0,5 m, - spadek poprzeczny jezdni paraboliczny – 4 -6%, Przyjmuje się wykonanie koryta na głębokości 10 cm. Konstrukcję drogi stanowić będzie: warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm, podbudowa z destruktu betonowego 4-31,5 mm o grubości 15 cm. Na całej długości odcinka przyjęto profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,5 m z 6 % spadkiem w przekroju poprzecznym. Przebudowana droga posiadała będzie jezdnię o szerokości 5,0 m. 1.4 Odwodnienie drogi Nawierzchnię drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący szybkie odprowadzenie wody opadowej. Jezdnia drogi posiada spadek w przekroju poprzecznym o wartości 4-6 % w kierunku poboczy (przekrój paraboliczny). Wody opadowe z jezdni drogi sprowadzone zostaną na gruntowe pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego. 2. Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okaliniec, działka nr. ewidencyjny 61, gmina Miasteczko Krajeńskie. 2.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych na odcinku o długości 867,15 mb, 2) koryta na głębokości 10 cm na powierzchni 4.335,75 m2 , 3) ścinki poboczy na powierzchni 867,15 m2 , 4) warstwy odcinającej z pospółki o grubości 10 cm na powierzchni 4.335,75 m2, 5) podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o grubości 15 cm, na powierzchni 4.335,75 m2, 2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren pod planowaną inwestycję stanowi pas drogowy drogi gminnej położonej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Droga planowana do przebudowy posiada obecnie nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. 2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. Na objętym przebudową odcinku droga posada parametry: - klasa drogi „D” dojazdowa, - dostępność – nieograniczona, - szerokość jezdni – 5,0 m, - szerokość pobocza gruntowego – 0,5 m, - spadek poprzeczny jezdni paraboliczny – 4 -6%, Przyjmuje się wykonanie koryta na głębokości 10 cm. Konstrukcję drogi stanowić będzie: warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm, podbudowa z destruktu betonowego 4-31,5 mm o grubości 15 cm. Na całej długości odcinka przyjęto profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,5 m z 6 % spadkiem w przekroju poprzecznym. Przebudowana droga posiadała będzie jezdnię o szerokości 5,0 m. Na całej długości projektowanej przebudowy tj. 867,15 m2 przyjęto rozkładanie kruszywa 4 – 31,5 mm mechanicznie celem uzyskania jednorodnej warstwy. 2.4 Odwodnienie drogi Nawierzchnię drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący szybkie odprowadzenie wody opadowej. Jezdnia drogi posiada spadek w przekroju poprzecznym o wartości 4-6 % w kierunku poboczy (przekrój paraboliczny). Wody opadowe z jezdni drogi sprowadzone zostaną na gruntowe pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
4 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1 nie podlegają wykluczeniu; 1.2 posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań; 1.3 sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań; 1.4 spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 1.5 Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną na budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg, gdzie przedmiot zamówienia obejmował: - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o powierzchni zbliżonej do przedmiotu zamówienia, 1.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 1.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 1.8 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5, 1.9 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, 1.10 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt X.1.6) 2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W związku z powyższym Wykonawca musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ, oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ, wykaz wykonanych usług i robót budowlanych - załącznik nr 4 do SIWZ, wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ, Oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy - Gwaranta - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż kwota zaoferowana za wykonanie zadania w formularzu ofertowym.Wykażą roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały należycie wykonanew szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykonawca wykaże, że wykonał minimum 1 zadanie, którego przedmiotem było wykonanie robót w zakresie przebudowy dróg.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 zł łącznie w tym: • zadanie nr 1: 1 500,00 zł. • zadanie nr 2: 4 500,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone we wszystkich formach dopuszczonych w ustawie Pzp. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku NBS Białośliwie 51 8937 00070000040420000009 Na poleceniu przelewu należy zamieścić tytuł postępowania lub jego skróconą wersję: „Wadium „Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie - w Grabównie (dz. nr. 557) i w Okalińcu (dz. nr. 61)” z dopiskiem całość lub oferta częściowa i numer zadania 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego lub w ofercie przetargowej. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium musi zabezpieczać cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
okres rękojmi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wybory Wykonawcy. Dopuszczalne zmiany zostały zapisane w § 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabówno, działka nr. ewidencyjny 557, gmina Miasteczko Krajeńskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych na odcinku o długości 277.70 mb, 2) koryta na głębokości 10 cm na powierzchni 1.388,50 m2 , 3) ścinki poboczy na powierzchni 277,70 m2 , 4) warstwy odcinającej z pospółki o grubości 10 cm na powierzchni 1.388,50 m2, 5) podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o grubości 15 cm, na powierzchni 1.388,50 m2, 1.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren pod planowaną inwestycję stanowi pas drogowy drogi gminnej położonej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Droga planowana do przebudowy posiada obecnie nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. 1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. Na objętym przebudową odcinku droga posada parametry: - klasa drogi „D” dojazdowa, - dostępność – nieograniczona, - szerokość jezdni – 5,0 m, - szerokość pobocza gruntowego – 0,5 m, - spadek poprzeczny jezdni paraboliczny – 4 -6%, Przyjmuje się wykonanie koryta na głębokości 10 cm. Konstrukcję drogi stanowić będzie: warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm, podbudowa z destruktu betonowego 4-31,5 mm o grubości 15 cm. Na całej długości odcinka przyjęto profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,5 m z 6 % spadkiem w przekroju poprzecznym. Przebudowana droga posiadała będzie jezdnię o szerokości 5,0 m. 1.4 Odwodnienie drogi Nawierzchnię drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący szybkie odprowadzenie wody opadowej. Jezdnia drogi posiada spadek w przekroju poprzecznym o wartości 4-6 % w kierunku poboczy (przekrój paraboliczny). Wody opadowe z jezdni drogi sprowadzone zostaną na gruntowe pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
okres rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okaliniec, działka nr. ewidencyjny 61, gmina Miasteczko Krajeńskie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2.1 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: 1) robót pomiarowych na odcinku o długości 867,15 mb, 2) koryta na głębokości 10 cm na powierzchni 4.335,75 m2 , 3) ścinki poboczy na powierzchni 867,15 m2 , 4) warstwy odcinającej z pospółki o grubości 10 cm na powierzchni 4.335,75 m2, 5) podbudowy z kruszywa łamanego (destrukt betonowy) o grubości 15 cm, na powierzchni 4.335,75 m2, 2.2 Istniejący stan zagospodarowania terenu. Teren pod planowaną inwestycję stanowi pas drogowy drogi gminnej położonej na terenie gminy Miasteczko Krajeńskie. Droga planowana do przebudowy posiada obecnie nawierzchnię gruntową nie ulepszoną. 2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu. Na objętym przebudową odcinku droga posada parametry: - klasa drogi „D” dojazdowa, - dostępność – nieograniczona, - szerokość jezdni – 5,0 m, - szerokość pobocza gruntowego – 0,5 m, - spadek poprzeczny jezdni paraboliczny – 4 -6%, Przyjmuje się wykonanie koryta na głębokości 10 cm. Konstrukcję drogi stanowić będzie: warstwa odcinająca z piasku o grubości 10 cm, podbudowa z destruktu betonowego 4-31,5 mm o grubości 15 cm. Na całej długości odcinka przyjęto profilowanie poboczy gruntowych na szerokości 0,5 m z 6 % spadkiem w przekroju poprzecznym. Przebudowana droga posiadała będzie jezdnię o szerokości 5,0 m. Na całej długości projektowanej przebudowy tj. 867,15 m2 przyjęto rozkładanie kruszywa 4 – 31,5 mm mechanicznie celem uzyskania jednorodnej warstwy. 2.4 Odwodnienie drogi Nawierzchnię drogi zaprojektowano w sposób gwarantujący szybkie odprowadzenie wody opadowej. Jezdnia drogi posiada spadek w przekroju poprzecznym o wartości 4-6 % w kierunku poboczy (przekrój paraboliczny). Wody opadowe z jezdni drogi sprowadzone zostaną na gruntowe pobocza. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiar robót, które są załącznikami do specyfikacji i są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
okres rękojmi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki

SIWZ 30.05.2018 (8.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1- formularz oferty 30.05.2018 (46.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 oświadczenie z art. 25 a 30.05.2018 (19.5kB) Zapisz dokument  
załącznik nr 3 - grupa kapitałowa 30.05.2018 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4 - wykaz robót 30.05.2018 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 - wzór umowy, 30.05.2018 (0kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 - oświadczenie gwarancyjne 30.05.2018 (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 Grabówno (2.6MB) Zapisz dokument  
załącznik nr 7 a Okaliniec (2.2MB) Zapisz dokument  
Informacja z otwarcia ofert (349.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (251.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Rzelek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Rzelek
Data wprowadzenia:2018-06-04 14:55:28
Opublikował:Justyna Rzelek
Data publikacji:2018-06-04 14:58:15
Ostatnia zmiana:2018-06-27 15:03:36
Ilość wyświetleń:275

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij