Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

"Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie oraz rozbudowa remizy strażackiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie"

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie


Tytuł przetargu:
"Remont świetlicy wiejskiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie oraz rozbudowa remizy strażackiej w Brzostowie, gm. Miasteczko Krajeńskie"CPV:
45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 roboty malarskie
45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne
45223300-9 roboty budowlane w zakresie parkingów


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 upzp) dla robót budowlanych.

Warunki:
Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1.Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda oraz udokumentuje, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył.
6.2.Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą kadrą do zatrudnienia na budowie, posiadającą uprawnienia określone ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy, kierownik robót, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót instalacyjnych.
6.3.Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:
1)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych),
2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300 000 zł
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1).
6.4.Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.
6.5.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Wymienione wyżej warunki zostaną uznane przez Zamawiającego za spełnione, jeżeli złożone przez Wykonawcę, wymagane dokumenty, o których mowa w punkcie 7 niniejszej SIWZ, potwierdzą ich spełnianie.Termin realizacji:
13 sierpnia 2010r.

Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Chmielnicki, Pzemysław Ligenza tel. /067/ 287 - 31 - 96 wew. 35, kom. 0 - 665 - 155 - 032

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89 - 350 Miasteczko Krajeńskie

w sekretariacie Urzędu Gminy (pokój 4)
w terminie do dnia 3 marca 2010 r. do godz. 9;30.Oferty można składać do:
2010-03-03 godz: 09:30

Otwarcie ofert:
2010-03-03 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, pokój 14
w dniu 3 marca 2010 r. o godzinie 10:00


Kryteria wyboru:
20.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
20.2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Wadium:
Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10 000,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA (425.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 do SIWZ (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (86.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. nr7 opis szczegółowy (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Rysunki remiza (1MB) Zapisz dokument  
Rysunki świetlica (8.1MB) Zapisz dokument  
Opisy i przedmiar (1.2MB) Zapisz dokument  
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 24.02.2010 (7.1MB) Zapisz dokument  
Odp. na pytanie świetlica Brzostowo 25.02.20010 (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (872.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2010-02-15 14:25:02
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2010-02-15 14:52:11
Ostatnia zmiana:2010-03-11 13:34:53
Ilość wyświetleń:1245

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij