Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Budowa sieci wodociągowej PE / 110 Grabionna - Grabówno, gmina Miasteczko Krajeńskie.

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Budowa sieci wodociągowej PE ? 110 Grabionna - Grabówno,
gmina Miasteczko Krajeńskie.


CPV:
45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45.23.13.00-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45.23.21.00-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45.23.21.50-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45.23.32.00-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni


Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
Warunki ogólne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonawstwa określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunki Szczegółowe
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić następujące warunki:

6.1. Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) każda oraz udokumentuje, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył.
6.2.Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą kadrą do zatrudnienia na budowie, posiadającą uprawnienia określone ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy, kierownik robót, kierownik robót instalacyjnych, geodeta.
6.3.Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że:
1)dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych),
2)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych),
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1).
6.4.Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 upzp poprzez złożenie dokumentów i oświadczeń wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego w pkt. 7 SIWZ.
6.5.Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.


Termin realizacji:
15 listopada 2010 r.

Osoba odpowiedzialna:
Ryszard Chmielnicki tel. /067/ 287 - 31 - 96 wew. 35, kom. 0 - 665 - 155 - 032 , Andrzej Pawłowski tel. /067/ 287 - 31 - 96 wew. 30, kom. 0 - 602 - 316 - 076

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89 - 350 Miasteczko Krajeńskie

w Sekretariacie Urzędu Gminy (pokój 4)


Oferty można składać do:
2010-09-07 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2010-09-07 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, pokój 14,

Kryteria wyboru:
20.1.Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
20.2.Ocena ofert zostanie przeprowadzona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę otrzyma 100 punktów. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena ofertowa
liczba punktów = ------------------------------------ x 100
cena oferty ocenianej
Zamawiający zastosuje we wszystkich wyliczeniach zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.


Wadium:
10 000,00 zł.

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA (410kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_1 -_umowa Grabionna-Grabówno (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_2 Oferta Grabionna-Grabówno (39.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_3 Oświadczenie art.22 Grabionna-Grabówno (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_4 Oświadczenie art.24 Grabionna-Grabówno (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_5 Wykaz Grabionna-Grabówno (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 personel przewidzany do zattrudnienia (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 informacja o zleceniu robót podwykonawcom (29kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 Przedmiar ofertowy Grabionna-Grabówno (76.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno BIOZ (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Opis techniczny (81.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Plan sytuacyjno-wysokościowy nr 1 (5.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Plan sytuacyjno-wysokościowy nr 2 (3.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Plan sytuacyjno-wysokościowy nr 3 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Profil podłużny sieci wodociągowej W-1 cz. I (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Profil podłużny sieci wodociągowej W-1 cz. II (76.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 9 Grabionna-Grabówno Specyfikacja Techniczna (182kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (404.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2010-08-20 09:30:16
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2010-08-20 09:51:08
Ostatnia zmiana:2010-09-08 15:20:43
Ilość wyświetleń:1184

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij