Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w 2012 roku w wysokości 1.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - na zadania inwestycyjne planowane w budżecie Gminy na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO w 2012 roku
w wysokości 1.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy - na zadania inwestycyjne planowane w budżecie Gminy na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów


CPV:
66.11.30.00-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - oświadczenie zgodne z załącznikiem Nr 2 do SIWZ,
b) posiadają uprawnienia do udzielania kredytów zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe - Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.),
c) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) wyrażą zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2013 roku,
f) wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
g) wyrażą zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
h) wyrażą zgodę, że Zamawiający nie będzie ponosił jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą kredytu;
i) zobowiążą się do uruchomienia kredytu w transzach.


Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r.

Osoba odpowiedzialna:
Eugenia Jendrzejek tel. (067) 287 31 96 wewn. 31.

Miejsce składania ofert:
w Sekretariacie (pokój Nr 4) Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Oferty można składać do:
2012-06-26 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-06-26 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w pokoju Nr 1 Urzędu Gminy w Miasteczku Krajeńskim, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Kryteria wyboru:
Kryterium wyboru - cena 100 % .
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

najniższa oferowana cena
------------------------------------------ x 100 %
cena badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia temu z Wykonawców, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający będzie uważał ofertę, która zawierać będzie najniższą cenę.


Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy sporządzony zgodnie ze wzorem - załącznik Nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu na odstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych złożone wg wzoru - załącznik Nr 2 do SIWZ;
3) terminy i kwoty spłaty rat kapitału - załącznik Nr 3 do SIWZ;
4) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą składania ofert;
5) dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym w zależności od ustawy, na mocy której utworzony został bank, w szczególności:
a) bank państwowy, utworzony na podstawie ustawy Prawo bankowe: Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa o utworzeniu banku państwowego, statut banku, aktualny skład zarządu wraz z dokumentami powołującymi poszczególnych członków zarządu,
b) banki spółdzielcze oraz banki w formie spółki akcyjnej, powołane na podstawie ustawy -Kodeks spółek handlowych - Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, aktualny odpis z właściwego rejestru. Bank, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku, jest upoważniony do wykonywania czynności bankowych ustalonych w statucie w zakresie, w jakim nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa;
6) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat;
7) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;
8) prognozowany harmonogram wykorzystania i spłat kredytu;
9) upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach;
10) oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające:
a) zgodę na karencję w spłacie kredytu w stosunku do kapitału do 30.03.2013 roku,
b) zgodę na zabezpieczenie kredytu wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową,
c) zgodę na możliwość niewykorzystania części kredytu przez Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów,
d) zobowiązanie do uruchomienia kredytu w transzach; wysokość transz i termin ich uruchomienia określone będą przez Zamawiającego na piśmie z wyprzedzeniem 7-dniowym,
e) zgodę na nieponoszenie przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z obsługą kredytu,
f) adres e-mail banku do celów korespondencji drogą elektroniczną.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na udzielenie kredytu długoterminowego
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Bank udziela Kredytobiorcy kredytu długoterminowego zwanego dalej kredytem, w kwocie ..................... zł. (słownie: .................................. złotych) na okres od ........................... r. do ...................... r. na zasadach określonych w niniejszej umowie, bez odrębnego wniosku kredytowego Kredytobiorcy.
2. Bank postawi do dyspozycji Kredytobiorcy kredyt w terminie określonym w umowie.
3. Kredyt uruchomiony zostanie na podstawie dyspozycji płatniczej Kredytobiorcy, realizowanej przez Bank w ciężar rachunku kredytowego.
4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 31.12.2012 r.
5. Kredytobiorca będzie wykorzystywał kredyt w walucie polskiej w formie bezgotówkowej, w ciężar rachunku kredytowego zgodnie z przeznaczeniem i do wysokości udzielonego kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym 51 8937 0007 0000 0404 2000 0009.
6. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy, powiększonej o marżę banku.
7. Marża Banku jest stała w całym okresie obowiązywania umowy.
8. W dniu podpisania umowy stopa procentowa wynosi ............ % w stosunku rocznym. Stopa procentowa uwzględnia niezmienną marżę banku w wysokości.................%.
9. Zmiana wysokości oprocentowania dla kolejnych okresów obrachunkowych następuje w pierwszym dniu kwartału kalendarzowego.
10. Bank nalicza odsetki od faktycznie wykorzystanych środków kredytu, w miesięcznych okresach obrachunkowych.
11. Spłata kapitału i odsetek następuje w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy okres obrachunkowy. Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, uważa się, że ustalony termin został zachowany, jeżeli spłata nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie określonym w umowie - strony ustalają, że sobota nie jest dniem roboczym.
12. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku.
13. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
16. Niespłacenie w terminie kredytu lub jego części spowoduje, że od następnego dnia nie spłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym.
17. Za każdy dzień utrzymywania się zadłużenia przeterminowanego pobierane będą odsetki, zgodnie z tabelą opłat i prowizji obowiązujących w banku.
18. Bank może wstrzymać kredytowanie lub wypowiedzieć całość albo część udzielonego kredytu przed umownym terminem spłaty w przypadku:
1) wykorzystania kredytu na inny cel, niż przewidziany;
2) rażącego naruszenia warunków umowy.
20. Z chwilą wypowiedzenia umowy o kredyt następuje wstrzymanie wypłat z rachunku i wyznaczenie nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej, terminu spłaty zadłużenia.
21. Okres wypowiedzenia umowy kredytowej wynosi 30 dni od daty doręczenia wypowiedzenia umowy.
22. W przypadku niespłacenia zadłużenia w okresie wypowiedzenia, staje się ono zadłużeniem przeterminowanym.
23. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Aneks nie może być sprzeczny z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
24. W przypadku zagrożenia płynności finansowej Zamawiającego spowodowanej przez zwiększone wydatki na usunięcie skutków klęsk żywiołowych lub innych podobnych okoliczności albo też w przypadku załamania płynności dochodów budżetowych spowodowanych niekorzystną sytuacją gospodarczą, dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat kredytu, przedłużenia terminu spłaty kredytu o czas oznaczony, a także dopuszcza się możliwość odbezpieczenia kredytu np. w formie hipoteki na nieruchomościach gminnych. Powyższa zmiana będzie wymagała formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu oprocentowanie kredytu będzie naliczane na zasadach zaproponowanych w ofercie.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (161.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1 do SIWZ (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2 do SIWZ (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3 do SIWZ (66kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (248.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
inf. o zawarciu umowy (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2012-06-12 08:56:38
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2012-06-12 09:13:07
Ostatnia zmiana:2016-04-22 09:31:38
Ilość wyświetleń:836

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij