Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim

Miasteczko Krajeńskie: wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim
Numer ogłoszenia: 12178 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół oraz do przedszkoli i z przedszkoli na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych przynajmniej jeden sprawny technicznie autobus na minimum 54 miejsca siedzące, lub kilka mniejszych (suma miejsc siedzących nie mniejsza jak 54), do dyspozycji Zamawiającego. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Długość dziennej trasy dowozów wynosi w zależności od dnia tygodnia od 76 km do 111 km. Długość trasy (ilość km) nie może być większa jak określono w załączniku nr 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: - Załącznik nr 1 do SIWZ, część A - Harmonogram tras - Załącznik Nr 2 do SIWZ, część B - Tygodniowe zestawienie kursów - Załącznik Nr 3 do SIWZ, część C - Zestawienie kursów w okresie realizacji zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć osobę nadzorującą swoich pracowników do stałego kontaktu z Zamawiającym i zapewni łączność telefoniczną z tą osobą na własny koszt. Do obowiązków ww. osoby należeć będzie m.in.: - czuwanie nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, - codzienny nadzór nad pracą personelu wykonującego przedmiot zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. 3. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW, aktualne przeglądy techniczne i odpowiednie oznakowanie zgodne z przepisami prawa. 4. W razie wystąpienia awarii Wykonawca musi zapewnić środek transportu zastępczy o równoważnym standardzie technicznym. 5. Transport dzieci odbywać się może tylko z bezpośrednim opiekunem, którego zapewnia Zamawiający. 6. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdów autobusów (zobacz zał. nr 1 część A SIWZ). Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy. 7. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Ze względu na zmiany planów uczniów godziny przewozów mogą ulec zmianie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 28.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przestawią aktualny odpis licencji zgodnej z wymaganiami przepisów dotyczących przewozu osób. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie usługi przewozu dzieci do szkół, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu dzieci do szkół odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ceny całkowitej brutto oraz nazwy zadania, miejsca i terminu wykonania usług (załącznik nr 7 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane prawidłowo (referencje).

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca zapewni przynajmniej jeden autobus na minimum 54 miejsca siedzące, lub kilka mniejszych (suma miejsc siedzących nie mniejsza jak 54), posiadający aktualne badania techniczne lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    przynajmniej jednym kierowcą posiadającym uprawnienia przewidziane prawem - dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem (kategoria D) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik Nr 8 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         koncesję, zezwolenie lub licencję

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa może ulec zmianie, jeżeli występują następujące okoliczności: 1) jeżeli ulegną zmianie trasy przejazdów, co może być związane z ilością dowożonych dzieci, warunkami drogowymi; 2) jeżeli ulegnie zmianie plan zajęć lekcyjnych, co może spowodować zarówno zmianę tras przejazdu jak i ilości przewozów; 3) jeżeli ulegnie zmiana stawka podatku VAT na paliwo.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Klienta (pokój nr 14, parter) Urząd Gminy ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

SIWZ (138kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Harmonogram tras (23.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Formularz oferty (79.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie_art. 22 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie_art. 24 (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Umowa (73kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Pełnomocnictwo (62.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz usług (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana SIWZ (17.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA Załącznik Nr 1 - Harmonogram tras (23.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA Załącznik Nr 2- Formularz oferty (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZMIANA Załącznik Nr 5 - Umowa (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (276.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2013-01-08 17:30:24
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2013-01-08 17:32:59
Ostatnia zmiana:2013-01-16 13:31:55
Ilość wyświetleń:823
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij