Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim

CPV:
60.17 20 00-4

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają licencję zgodną z wymaganiami dotyczącymi przewozu osób,
b) posiadania wiedzy i doświadczenie, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie usługi polegające na przewozie osób, o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł (brutto) każda, z podaniem ceny całkowitej brutto oraz nazwy zadania, miejsca i terminu wykonania usług - załącznik nr 7 do SIWZ,
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca zapewni przynajmniej jeden autobus na minimum 54 miejsca siedzące, lub kilka mniejszych (suma miejsc siedzących nie mniejsza jak 54), posiadający aktualne badania techniczne lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego,
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jednym kierowcą posiadającym uprawnienia przewidziane prawem - dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem (kategoria D) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik Nr 8 do SIWZ,
e) sytuacja ekonomiczna i finansowa, tj. Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia.
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia
na podst. art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy załączyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 4 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
c) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 9 do SIWZ.

3. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń wymaganych w pkt.6.1. i 6.2. SIWZ przy użyciu formuły SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
4. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców ubiegających się
o udzielenie zamówienia, ocena wymagań określonych w pkt. 5.1. lit. b), c) i d) będzie dokonana łącznie w stosunku do Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli nastąpi przynajmniej jedna z przesłanek uregulowanych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
7. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu wykonawców i o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.


Termin realizacji:
od 2.09.2013 r. do 27.06.2014 r.

Osoba odpowiedzialna:
Marzanna Boć-Ochyra i Mirosława Góra

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, Biuro Obsługi Klienta - pokój nr 14 (parter)

Oferty można składać do:
2013-08-13 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2013-08-13 godz: 12:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pokój nr 6 (I piętro)

Kryteria wyboru:
cena brutto zamówienia - 100%

Wadium:
nie jest wymagane

Uwagi:
1. Wykonawca winien wraz z ofertą złożyć oświadczenia, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu to jest, że:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) wszystkie zamówienia publiczne odpowiadające zakresowi zamówienia wykonano
z należytą starannością;
6) w stosunku do niego oraz osób z kierownictwa firmy nie jest prowadzone postępowanie karne związane z popełnieniem przestępstwa majątkowego;
7) pojazdy posiadają aktualne badania techniczne, są sprawne technicznie;
8) kierowcy posiadają aktualne orzeczenia badań psychotechnicznych;
9) zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednią ilość kierowców i pojazdów; co najmniej jeden autobus na minimum 54 miejsc siedzących, lub kilka mniejszych (suma miejsc siedzących nie mniejsza jak 54);
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu dowozów z uwagi
na rekolekcje, Dzień Dziecka, koniec roku szkolnego itp. Dodatkowo Wykonawca zapewnia dowóz dzieci w uzasadnionych przypadkach (np. odpracowywanie dnia wolnego, choinka lub inne uroczystości szkolne, wyjazd do kina itp.) za dodatkową opłatą wg stawki za 1 km wynikającej ze złożonej oferty.

2. Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert i umowę spółki jeżeli dotyczy,
2) aktualne badania pojazdów,
3) aktualny odpis licencji zgodnej z wymaganiami przepisów dotyczących przewozu osób,
4) aktualny wykaz pojazdów z określeniem ich parametrów technicznych,
5) aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie Wykonawcy w zakresie OC i NW,

3. Dokumenty, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (każda strona) - przez Wykonawcę.
W przypadku gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie wzbudzać wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie_154407-2013 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (212.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 - Harmonogram tras_zmiana (27.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2- Formularz oferty (141.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie_art. 22 (165.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie_art. 24 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 - Umowa (138.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 - Pełnomocnictwo (163.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 7 - Wykaz usług (160.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 8 - Wykaz osób (157.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załacznik Nr 9 - grupa kapitałowa (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (318kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2013-08-02 13:37:24
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2013-08-02 13:59:16
Ostatnia zmiana:2013-08-22 14:01:09
Ilość wyświetleń:718

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij