Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Projekt i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Grabionnej - utworzenie małego placu zabaw.

Zamawiający:
Gmina Miasteczko Krajeńskie

Tytuł przetargu:
Projekt i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. kmdra B. Romanowskiego w Grabionnej - utworzenie małego placu zabaw.

CPV:
CPV45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
CPV45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
CPV45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
CPV37535200-9 Wyposażenie placów zabaw


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MUSI SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
1.Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2.Spełnienie wymogów art. 22 ustawy PZP oraz złożenie stosownego oświadczenia -załącznik nr 2.
3.Wykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - załącznik nr 3.
4.Zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 4.
5.Dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 5.
6.Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie zaprojektowania i wykonania placów zabaw o wartości jednostkowej co najmniej 100 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - załącznik nr 6, dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
7.Zaakceptowana Koncepcja Zamawiającego dot. placu zabaw - załącznik nr 7 wraz z załączonymi fotografiami wszystkich elementów wymienionych w Koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw oraz ich wymiarami.
8.Załączą informację o zamiarze powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia - załącznik nr 8
9.Złożą informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 9
10.Mapa sytuacyjno - wysokościowa - załącznik nr 10
11.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
13.Oświadczenie Wykonawcy - osoby fizycznej, że reprezentowana przez niego firma nie jest w stanie upadłości, ani nie otwarto jej likwidacji.
14.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
15.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 upzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
16.Wniesione wadium zgodnie z pkt IV SIWZ.
17.Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie:
a)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
b)zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania umowy obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
c)pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem;
d)jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
e)Składając ofertę wspólnie (art. 23 Ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę na następujące wymagania:
- Formularz oferty oraz wykaz wykonanych robót budowlanych podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum,
- Następujące dokumenty i oświadczenia:
-) oświadczenie o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2),
-) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.
Warunki oceniane będą na zasadzie ich spełniania bądź niespełnienia.
Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkuje odrzuceniem oferty.


Termin realizacji:
- rozpoczęcie przedmiotu zamówienia - z dniem zawarcia umowy,
- wykonanie projektu placu zabaw - 10 dni od podpisania umowy,
- wykonanie placu zabaw zgodnie z projektem - do 22 sierpnia 2014 roku.


Osoba odpowiedzialna:
Anna Chuchla

Miejsce składania ofert:
Biuro Obsługi Klienta Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie pok. nr 14.

Oferty można składać do:
2014-06-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-06-30 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie,
pok. nr 6.


Kryteria wyboru:
1.Jedynym kryterium oceny przy wyborze ofert jest cena ryczałtowa dla całego zamówienia - 100%.
2.Sposób oceny:
Ocena będzie dokonywana poprzez porównanie cen zawartych w ofertach do najniższej wśród zaproponowanych i zostanie wyliczona wg wzoru:

Najniższa cena brutto
C = ------------------------------------------------------ x 100
Cena brutto oferty badanej

Maksymalna ilość punktów, jaką można uzyskać w powyższym kryterium: 100 punktów.


Wadium:
2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Uwagi:
Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 128677-2014

Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ (475.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (179kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (126.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (125.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ.po zmianie (270.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 SIWZ (129kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 SIWZ (123.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ (330kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do SIWZ (292.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr9 do SIWZ.doc.oświadczenie (245.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa sytuacyjno wysokościowa - załacznik nr 10 (772.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja (315.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (228.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2014-06-13 14:22:42
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2014-06-13 14:38:26
Ostatnia zmiana:2014-07-01 09:11:35
Ilość wyświetleń:581

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij