Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe- na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby (pozostała część)

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Miasteczko Krajeńskie

Siedziba: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

 REGON: 570791454

NIP: 764 – 24 – 61 – 433

Strona internetowa: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

 

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert.

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana w dalszej części SIWZ) oznaczone zostało przez Zamawiającego numerem sprawy: IBR.  7011.1.2015

 

Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko – Huby (pozostała część)

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przez Wykonawcę (projektanta):

 

1) Projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko – Huby (pozostała część) sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012.462 ), osobno dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

Zamawiający otrzyma od Projektanta:

a) Wydruk w/w projektu – 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,

b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.

 

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.) osobno dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

 

3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389), osobno dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

 

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 poz.1129) osobno dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,

b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

 

5) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego,

Zamawiający otrzyma od projektanta:

a) wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.

b) wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

 

3. Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje również:

1)      uzyskanie map do celów projektowych,

2)      dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz obiektów z nią związanych takich jak: hydranty, zasuwy, miejsca przejść pod ciekami wodnymi, drogami, liniami kolejowymi, stacja podwyższenia ciśnienia oraz kolizje                               z uzbrojeniem terenu znajdujących się w obszarze projektowanej sieci,

3)      uzyskanie zgód właścicieli działek przez który przebiegać będzie projektowana inwestycja – potwierdzonych na piśmie wraz z załącznikiem graficznym określającym przebieg projektowanych sieci i lokalizację urządzeń,

4)      uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli taka będzie wymagana)

5)      badania geologiczne dla potrzeb projektowych wraz z dokumentacją geologiczną                       (w miejscach posadowienia przepompowni zbiorczych oraz w miejscach przegłębień powyżej 2,0 m)

6)      uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7)      opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska naturalnego,

8)      Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania                      w imieniu i na rzecz Gminy Miasteczko Krajeńskie – do załatwiania wszelkich spraw związanych z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienia wszelkich wymaganych prawem opinii i pozwoleń, niezbędne do opracowania w/w projektu.

9)      uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę,

10)  Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informowania Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

11)  dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania,

12)  projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

13)  dokumentacja projektowa nie może zawierać nazw własnych urządzeń bądź materiałów. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń może odbywać się za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń.

 

4. Projektant przedłoży Zamawiającemu:

1)      dokumentację projektową w wersji papierowej i w wersji elektronicznej zapisanej na

płytach CD,

2)      mapy,

3)      część tekstowa,

4)      przedmiary robót i kosztorys inwestorski

 

 

Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia

Przedłożenie dokumentacji kosztorysowo – projektowej do dnia 30.09.2015 r.

Z uzyskaniem pozwolenia na budowę - do dnia 15.12.2015 r.

 

Rozdział 5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania   działalności   określonej   przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami ustawowymi (Załącznik nr 2)

 b) posiadania wiedzy i doświadczenia. (Załącznik nr 2)

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek ze spełniony na podstawie oświadczenia złożonego wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3)do SIWZ oraz załączy dokumenty, które potwierdzają należyte wykonanie zadania (min. 3 referencje) . 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania (Załącznik nr 2)

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. (Załącznik nr 2)

 

Rozdział 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 p.z.p.1.W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 p.z.p. należy przedłożyć:

a) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2do  SIWZ,

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 p.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania,

Rozdział. 7. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu

1. Formularz oferty - wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 1 do SIWZ.

2. Informacja zawierająca wskazanie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca będzie powoływał się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b p.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy p.z.p.,

w dołączonej informacji Wykonawca zobowiązany jest podać nazwę (firmę) podwykonawcy ze wskazaniem części zamówienia jaką będzie on wykonywał –wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6. W przypadku nie korzystania z podwykonawców Wykonawca nie jest zobowiązany do załączenia do oferty załącznika nr 6.

 

Rozdział 8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

 Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89 – 350 Miasteczko Krajeńskie

 Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:

- Ryszarda Chmielnickiego (biuro nr 9) tel. 67/2873196 wew. 28, fax. 67/2873197

- Annę Chuchla (biuro nr 9) tel. 67/2873196 wew. 28, fax. 67/2873197.

 

Rozdział 9.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:

Gmina Miasteczko Krajeńskie

ul. Dąbrowskiego 16

89 - 350 Miasteczko Krajeńskie

biuro nr 4( sekretariat ) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godz. 1400

2. Oferta złożona u Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

 

Rozdział 10

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający stosować będzie następujące kryterium:

CENA – 80%

Gwarancja i rękojmia – 20 % (minimum 36 miesięcy)

 

Rozdział 11.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1.      Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian w treści umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach :

1)        jeżeli wystąpi nieterminowe otrzymanie wymaganych decyzji administracyjnych od Organu prowadzącego postępowanie, a opóźnienie to będzie miało wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

2)        jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania prac i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,

3)        jeżeli wystąpiła konieczność wykonania zamówień dodatkowych.

4)        jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT ,

 

 

Rozdział 12.

Informacje dodatkowe:

1.      Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektów – kosztorysowa  oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania  wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

2.      Przy projektowaniu zaleca się zastosowanie funkcjonujących na terenie miejscowości układów kanalizacji sanitarnej.

3.       Zaprojektowanie i określenie sposobu określenie miejsca włączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

4.      Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi  najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

5.      Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Załączniki do SIWZ:

  1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
  2. Oświadczenie – zał. nr 2 
  3. Doświadczenie wykonawcy – zał. nr 3
  4. Mapa poglądowa – zał. nr 4
  5. Wzór umowy – zał. nr 5
  6. Informacja o zamiarze powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia – zał. nr 6

Załączniki

SIWZ (416.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 (257.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 (982kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 5 (168.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 (248.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (369.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Ligenza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Ligenza
Data wprowadzenia:2015-04-20 11:41:07
Opublikował:Katarzyna Ligenza
Data publikacji:2015-04-20 11:52:08
Ostatnia zmiana:2015-05-07 13:02:42
Ilość wyświetleń:541
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij