Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Budowa mikroinstalacji producenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie

Miasteczko Krajeńskie: Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie
Numer ogłoszenia: 200086 - 2015; data zamieszczenia: 05.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zaprojektowanie i przygotowanie do przyłączenia do sieci systemów instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla zadania p.n. Budowa mikroinstalacji prosumenckich na obiektach użyteczności publicznej i obiektach nie będących obiektami użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie kompleksowych dokumentacji projektowych niezwłoczne złożenie wniosków przyłączeniowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w procesie przyłączeniowym, w tym prowadzenie uzgodnień z Zakładem Energetycznym, zakończone przyłączeniem do sieci w trybie umożliwiającym bilansowanie chwilowych nadwyżek energii zgodnie z art. 41 ust. 14 ustawy o odnawialnych źródłach energii, które to zapisy wchodzą w życie od 01.01.2016 r. 2) Wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją wraz z uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach w tym montaż systemów fotowoltaicznych i kontrolno - pomiarowych zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 3) Zapewnienie kierownika budowy, jeśli wymagane stosownymi przepisami prawa budowlanego i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach. 4) Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji. 5) Opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz przeszkolenie użytkowników w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji instalacji. 1. Dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej w ilości 3 egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej - 1 egzemplarz, dla każdej instalacji odrębnie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia mikroinstalacji do wpięcia do sieci energetycznej. Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają: Program Funkcjonalno - Użytkowy i Kosztorys ofertowy stanowiące załącznik do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 09.33.12.00-0, 09.33.20.00-5, 71.54.00.00-5, 71.32.00.00-7, 71.32.31.00-9, 45.31.12.00-2, 45.31.56.00-4, 45.31.53.00-1, 45.31.11.00-1, 45.31.51.00-9, 45.22.38.10-7, 45.34.20.00-6, 45.26.26.40-9, 45.26.12.15-4, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - należy złożyć oświadczenie do załącznika nr 7
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: - wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 10 zadań polegających na zaprojektowaniu i wybudowaniu lub tylko wybudowaniu instalacji fotowoltaicznych o mocy nominalnej minimum 3 kWp każda oraz minimum dwie instalacje o mocy nominalnej minimum 35 kWp i przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane w terminie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.- załącznik nr 8.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 7.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - w zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę tego warunku należy przedłożyć: - wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia z udokumentowaniem posiadanych uprawnień oraz przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - załącznik nr 7.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł. Wykonawcy występujący wspólnie o zamówienie muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich spełnia ten warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 (w przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu - (należy dołączyć pełnomocnictwo). 2) Wypełniony Kosztorys ofertowy na wzór - załącznik nr 2 3) Zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 3 4) Załączą informację o zamiarze powierzenia podwykonawcom wykonania części zamówienia - załącznik nr 9 5) Złożą informację o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 10 6) Oświadczenie Wykonawcy - osoby fizycznej, że reprezentowana przez niego firma nie jest w stanie upadłości, ani nie otwarto jej likwidacji. 7) Wniesione wadium zgodnie z pkt VI SIWZ. 8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie: a) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, b) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania umowy obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów; c) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; d) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać Pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. e) Składając ofertę wspólnie (art. 23 Ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę na następujące wymagania: Formularz oferty oraz wykaz wykonanych robót budowlanych podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum, Następujące dokumenty i oświadczenia: -) oświadczenie o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1 Ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5), -) dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja na moduły fotowoltaiczne - 5
 • 3 - Gwarancja na pozostałe urzadzenia i roboty budowlane - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

§20 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 1) zmiany określonych w Programie funkcjonalno-użytkowym miejsc posadowienia (dach budynku mieszkalnego, dach budynku gospodarczego lub na gruncie) lub nieruchomości, na których mają być zamontowane panele fotowoltaiczne w przypadku stwierdzenia (na podstawie opinii projektanta i inspektora nadzoru) braku możliwości montażu ogniw we wskazanym w PFU miejscu lub nieruchomości; 2) zmiana terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu nie wynika z przyczyn zależnych od Wykonawcy takich jak: następstwa działań administracyjnych (konieczność uzyskania wyroku sądowego, innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczność nie przewidziano na etapie zawarcia umowy; istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury); 3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku; 4) zmiana stawki podatku VAT w wyniku realizacji poszczególnych instalacji na innym miejscu (dach budynku mieszkalnego, dach budynku gospodarczego lub na gruncie) niż planowano w PFU, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy; 5) zmiana wynagrodzenia, gdy zostanie stwierdzony brak możliwości montażu ogniw na wskazanej w PFU nieruchomości a zaprojektowana dla nowej lokalizacji instalacja ma inną moc. W takim przypadku przyjęta zostanie cena ryczałtowa określona w kosztorysie ofertowym dla instalacji o takiej samej mocy jak instalacja wykonywana jako zamienna. 3. Wszystkie powyższe postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2015 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pok. Nr 4.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

UWAGA!!!

ZMIANA TERMINU składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2015 godzina 13:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, pok. Nr 4.

Załączniki

SIWZ ZP.271.2.2015 (126.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 Formularz oferty (49kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 kosztorys ofertowy (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 -Projekt umowy (271.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4- PFU - część opisowa (370.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 4a - mapy i szkice (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 6 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 7 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 8 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 9 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do zmian SIWZ- podsystemy PV- ul. szkolna 1 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 10 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odp. na pyt. nr 1 mikroinstalacje (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odp. na pytania nr 2 mikroinstalacje (709.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ (474.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 2 do zmian SIWZ kosztorys ofertowy (zmieniony) (24.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (367.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2015-08-05 16:41:33
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2015-08-05 16:52:51
Ostatnia zmiana:2016-04-22 09:30:07
Ilość wyświetleń:1106

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij