Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby

Miasteczko Krajeńskie: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby
Numer ogłoszenia: 39735 - 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie , ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, tel. 067 2873196, faks 067 2873197.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://miasteczko.kraj.nowoczesagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony w Biuletynie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej dla części wsi Miasteczko-Huby Zamówienie jest współfinansowane ze środków: krajowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Projektowana inwestycja obejmować będzie: Budowę sieci wodociągowej ze wszelką niezbędną armaturą i hydrantami (do czterech nieruchomości) z rurociągów : PE 100 RC, PN 10 DN 90 o długości 776,0 mb, PE 100 RC, PN 16 DN 63 o długości 27,5 mb, przyłącza PE 100 RC, PN 16 DN 32 o długości 98 mb wraz ze studniami wodomierzowymi i studnią wodomierzową główną, Łączna długość sieci wodociągowej z przyłączami wynosi 901,5 mb, z czego na terenie zamkniętym (PKP) : O 90 - 304,1 mb, O32 - 37,4mb, Budowę 1 kompletnego zestawu hydroforowego w ocieplonym kontenerze posadowionym na fundamencie wraz z kompletną technologią, instalacjami i zasilaniem energetycznym. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami (do czterech nieruchomości), sieć grawitacyjna z rurociągów PCV lite DN 200 SN 8 o długości 511,2 mb, wraz z 1 kompletną pompownią ścieków PG i jej zagospodarowaniem, przyłącza grawitacyjne z rurociągów PCV lite DN 160 SN8 o długości 155,7 mb, 1 kompletna pompownia przydomowa ścieków Pd z linią elektryczną i zagospodarowaniem, sieci tłoczne z rurociągów PE 100 RC SDR 11 O 40 o długości 281,4 mb, Łączna długość projektowanej sieci wraz przyłączami wynosi: 948,3 mb, z czego na terenie zamkniętym (PKP): Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej O 40 o długości 246,2 mb Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej O 200 o długości 60,2 mb, Przyłącza kanalizacji sanitarnej O 160 o długości 102,3 mb, Budowa przyłącza wodociągowego do działki nr 707/1 w m. Miasteczko-Huby wraz z niezbędną armaturą i opomiarowaniem Projektowane przyłącze wykonać z rurociągu PE 100 RC SDR11 o średnicy O40 x 3,7 mm. Miejsce włączenia z istniejącego przyłącza na działce nr 709/2. Całkowita długość projektowanego przyłącza wynosi 129,6 mb. Szczegółowo przedmiot zamówienia jest opisany w projektach budowlanych: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby - odcinek na terenie kolejowym. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko-Huby. Budowa przyłącza wodociągowego do działki 707/1 w miejscowości Miasteczko-Huby. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miasteczko Huby - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Przed przystąpieniem do robót w ciągu dróg powiatowych Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania (w imieniu inwestora) zezwolenia od zarządcy drogi do prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczenia w nim urządzenia oraz będzie współpracował z Powiatowym Zarządem Dróg w Pile w zakresie organizacji ruchu. Opłaty związane za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej należy wliczyć w cenę oferty. Część robót objętych inwestycją przebiegać będzie przez tereny zamknięte, których właścicielem jest PKP. Roboty na terenach PKP, będą mogły się odbywać po uzyskaniu pozwolenia na wejście na grunt PKP, uzgodnieniu warunków przejścia pod torami oraz uiszczeniu opłat określonych w załączonym projekcie umowy.(umowa będzie zawarta po wyborze Wykonawcy). Zamawiający wymaga aby Wykonawca skalkulował w swojej ofercie koszty związane z wykonywaniem robót na terenie PKP oraz uwzględnił koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej dla PKP. Tak samo należy skalkulować koszty za czasowe zajęcie pasa drogowego, opłat za nadzór przy przejściach przez sieci telekomunikacyjne, elektroenergetyczne itp. Podczas budowy kanalizacji i sieci wodociągowej wystąpi znaczna ilość skrzyżowań przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i tłocznych z przewodami sieci elektrycznej, telefonicznej, wodociągowej, i światłowodowej oraz elementami sieci drenarskiej. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać skrzyżowania sieci pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci . W przypadku uszkodzenia ciągów drenarskich muszą zostać odtworzone przez Wykonawcę. W cenie oferty należy uwzględnić wartość robót tymczasowych wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prac towarzyszących, jakim są prace geodezyjne przy wytyczaniu tras rurociągów, geodezyjna dokumentacja powykonawcza, prace odwodnieniowe, demontaż i ponowny montaż elementów placu zabaw i ogrodzenia. Wykonawca musi przygotować wszelkie niezbędne dokumenty konieczne do zgłoszenia zakończenia robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pile oraz w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poznaniu. Ponadto po stronie wykonawcy niezbędne będzie wykonanie badania wody wykonane przez akredytowane laboratorium. W zakresie zastosowanych rur, pompowni i innych urządzeń Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Urządzenia zaproponowane przez Wykonawcę muszą gwarantować równoważność w stosunku do tych jakie przewiduje dokumentacja. Wykonawca musi zachować podstawowe wymogi dotyczące zaprojektowanej technologii, parametrów nie gorszych niż zawarte w dokumentacji technicznej. Zaproponowane pompownie ścieków i przepompownie przydomowe nie mogą posiadać parametrów gorszych od ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca w przedłożonej ofercie musi udokumentować ten fakt przez załączenie do oferty kart katalogowych urządzeń w języku polskim oraz załączyć kopie wymaganych przepisami prawa certyfikatów, aprobat i dopuszczeń, zgodnie z art. 30 ust. 5 upzp. Zamawiający oceni, czy przedłożona oferta spełnia w/w wymogi i zadecyduje o dopuszczeniu jej do tej części postępowania jaką jest ocena złożonych ofert. Oferty nie spełniające powyższych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ. UWAGA: Ponadto zakres ten jest opisany w przedmiarach robót, projekcie umowy, które stanowią załączniki do SIWZ. Załączony przedmiar jest materiałem pomocniczym i może nie obejmować niektórych robót wymienionych w SIWZ oraz projekcie budowlanym, oferent zobowiązany jest sporządzić własną kalkulacje robót. 3.9.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zdobył wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.24.40-8, 45.23.32.00-1, 45.31.00.00-3, 45.23.21.50-8, 45.23.13.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15000 zł. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Spółdzielczy Białośliwie nr konta: 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Dowód wniesienia wadium powinien być dołączony do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń oryginału dokumentu wadialnego nie należy trwale łączyć z dokumentami oferty. W dokumenty oferty należy wpiąć kopię, a oryginał złożyć wraz z ofertą np. w kopercie. Wadium, o którym mowa w ppkt a) zostanie uznane za wpłacone w terminie, jedynie pod warunkiem, że pieniądze znajdą się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca, który nie wniesie wadium w formie lub formach, o których mowa w pkt. 24.2. zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli: upłynie termin związania ofertą; zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy; Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin ich wnoszenia. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na pisemny wniosek Wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert; który został wykluczony z postępowania; którego oferta została odrzucona z innych przyczyn, niż wskazane w pkt. b). Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium po ich wykluczeniu z postępowania, lub oferta została odrzucona, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy, lub odrzucenia oferty. W takim przypadku wykonawcy ponownie wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym jest ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26, ust.3 upzp nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, o zbliżonym zakresie rzeczowym, oraz udokumentuje, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył. Należny wypełnić załącznik nr 2 do SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie. W tym względzie udokumentuje, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował z należytą starannością co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej, o zbliżonym zakresie rzeczowym, oraz udokumentuje, że wykonał je zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo je ukończył. Należy wypełnić i załączyć załącznik nr 3 do SIWZ
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą kadrą do zatrudnienia na budowie, posiadającą uprawnienia określone ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji wodno - kanalizacyjnych, aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót sanitarnych, geodeta.Należy wypełnić i załączyć załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował następującą kadrą do zatrudnienia na budowie, posiadającą uprawnienia określone ustawą Prawo budowlane: kierownik budowy uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności sieci instalacji wodno - kanalizacyjnych, aktualny wpis do Izby Inżynierów Budownictwa, kierownik robót elektrycznych, kierownik robót sanitarnych, geodeta Należy wypełnić i załączyć załącznik nr 4 do SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia i w tym względzie udokumentuje, że: dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż zaproponowana cena złożonej ofercie 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej co najmniej na kwotę 500 000 zł. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolności finansowej innego podmiotu, wówczas do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu środków finansowych Wykonawcy wraz z informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym ten podmiot posiada rachunek potwierdzającą spełnienie warunku określonego w pkt. 6.3. ppkt. 1)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ 7.10. Informacja o ewentualnym zatrudnieniu podwykonawców robót - na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ. 7.11. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 p.z.p. albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Gwarancja na wykonane roboty - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie (pokój nr 9) ul. Dąbrowskiego 16 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie (pokój nr 4) ul. Dąbrowskiego 16 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków: krajowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

SIWZ (288.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o zamówieniu (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1do SIWZ (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 3 do SIWZ (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 4 do SIWZ (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 5 do SIWZ (30kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik_Nr_8 do SIWZ_umowa wzór doc (99.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Miasteczko-Huby Przedmiary robót 1.04.2016 (202.2kB) Zapisz dokument  
pozwolenia na budowę - Starosta Pilski (968.8kB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany - teren PKP cz. 1 (22.8MB) Zapisz dokument  
Projekt budowlany- cz. 1 -Starosta Pilski (17MB) Zapisz dokument  
projekt budowlany -cz. 2 - Starosta Pilski (23.4MB) Zapisz dokument  
projekt budowlany -teren PKP cz. 2 (12.9MB) Zapisz dokument  
Projekt umowy z PKP (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przyłącze wodociągowe do dz. nr 707 na 1 (7.5MB) Zapisz dokument  
zestawienie specyfikacji technicznych (10.2MB) Zapisz dokument  
Do wszystkich uczestników postępowania W przetargu nieograniczonym o nr identyfikacyjnym ZP 271 1 2016 (253kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (421.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części wsi Miasteczko Huby (284.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Miasteczko Krajeńskie Budowa wodociągu (247.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Rzelek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Rzelek
Data wprowadzenia:2016-04-13 14:59:31
Opublikował:Justyna Rzelek
Data publikacji:2016-04-13 15:05:06
Ostatnia zmiana:2016-06-02 12:47:24
Ilość wyświetleń:1029

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij