Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Gmina Miasteczko Krajeńskie: "Wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie nr 537950-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.

Gmina Miasteczko Krajeńskie: „Wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 89350   Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, , e-mail miroslawa.gora@miasteczkokrajenskie.pl, , faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (URL): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy: http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie usług w zakresie dowozu dzieci z terenu gminy Miasteczko Krajeńskie do Zespołu Szkół w Miasteczku Krajeńskim oraz do Publicznego Przedszkola w Miasteczku Krajeńskim w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019”
Numer referencyjny: ZP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe dzieci do szkół i ze szkół oraz do przedszkoli i z przedszkoli na terenie Gminy Miasteczko Krajeńskie. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić każdego dnia roboczego z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych przynajmniej jeden sprawny technicznie autobus na minimum 54 miejsca siedzące, lub kilka mniejszych (suma miejsc siedzących nie mniejsza jak 54), do dyspozycji Zamawiającego. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto i liczby przejechanych kilometrów. Długość dziennej trasy dowozów wynosi w zależności od dnia tygodnia 129 km. Długość trasy (ilość km) nie może być większa jak określono w załączniku nr 1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa: - Załącznik nr 1A do SIWZ, część A – Harmonogram tras - Załącznik Nr 1B do SIWZ, część B - Zestawienie kursów w okresie realizacji zamówienia w poszczególnych latach szkolnych. Wykonawca zobowiązany będzie wyznaczyć osobę nadzorującą swoich pracowników do stałego kontaktu z Zamawiającym i zapewni łączność telefoniczną z tą osobą na własny koszt. Do obowiązków ww. osoby należeć będzie m.in.: – czuwanie nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy, – codzienny nadzór nad pracą personelu wykonującego przedmiot zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia dowożonych dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać ubezpieczenie OC i NW, aktualne przeglądy techniczne i odpowiednie oznakowanie zgodne z przepisami prawa. W razie wystąpienia awarii Wykonawca musi zapewnić środek transportu zastępczy o równoważnym standardzie technicznym. Transport dzieci odbywać się może tylko z bezpośrednim opiekunem, którego zapewnia Zamawiający. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszej do ostatniej miejscowości, zgodnie z trasami przejazdów autobusów (zobacz zał. nr 1 część A do SIWZ). Zamawiający nie pokrywa dojazdu autobusów z bazy i na bazę Wykonawcy. Oferent przed złożeniem oferty powinien dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. Uwaga: Ze względu na zmiany planów uczniów godziny przewozów mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji niektórych kursów w okresie świąt Bożego Narodzenia oraz w okresie przedwakacyjnym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zakresu części zamówienia i wykonywanie zamówienia zamiennego nie wykraczającego poza zakres przedmiotu zamówienia. Usługi transportowe zamienne, o których mowa powyżej będą możliwe, jeżeli ich realizacja nie wykracza poza określony zakres przedmiotu zamówienia i nie wpłynie na zwiększenie wartości wynagrodzenia umownego, a usługi nie będą traktowane jako dodatkowe w rozumieniu przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeśli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj.: kierowców autobusów. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia wykazu tych osób wraz z oświadczeniem potwierdzającym ich zatrudnienie na umowę o pracę. Ponadto w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie na każde pisemne żądanie Zamawiającego do przedłożenia wykazu wraz z oświadczeniem potwierdzającym zatrudnienie ich na umowę o pracę i niezaleganie z wypłatą wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wskazaną w wykazie przed zakończeniem realizacji zadania, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. (załącznik nr 11 do SIWZ)

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek przedstawiając aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.),
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Załączy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zapewni przynajmniej jeden autobus na minimum 54 miejsca siedzące, lub kilka mniejszych (suma miejsc siedzących nie mniejsza jak 54), posiadający aktualne badania techniczne lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego. Załączyć należy załącznik nr 6 do SIWZ. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. przynajmniej jednym kierowcą posiadającym uprawnienia przewidziane prawem – dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania autobusem (kategoria D) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – załącznik Nr 9 do SIWZ. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie usługi przewozu dzieci do szkół, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu dzieci do szkół odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z podaniem ceny całkowitej brutto oraz nazwy zadania, miejsca i terminu wykonania usług (załącznik nr 7 do SIWZ). Załączyć referencje, że usługi zostały wykonane prawidłowo, (załącznik nr 5 do SIWZ),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Na potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy zobowiązani są załączyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) następujące dokumenty: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – w celu potwierdzenia spełnienia wymagań rozdział VI ust. 1 i 2 (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 i 3 do SIWZ), c) dokument, w którym ustanowiony jest pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (o ile dotyczy), d) zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (o ile dotyczy), e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni załączyć do oferty pełnomocnictwo udzielone jednemu z partnerów do reprezentacji w postępowaniu podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty wykaz podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: a) aktualną licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zawodu przewoźnika drogowego, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 z późn. zm.). b) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia c) wykazu głównych usług (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane), z którego będzie wynikać, że okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. dwie usługi o wartości co najmniej 30.000 zł brutto każda, polegające na transporcie osób, oraz załączy dowody czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – według załącznika nr 5 do SIWZ, d) wykaz pojazdów, którymi dysponuje Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania – według załącznika nr 6 do SIWZ. Załączą aktualne badania techniczne pojazdów, że są sprawne technicznie. Aktualne orzeczenia badań psychotechnicznych kierowców. e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 7 do SIWZ, f) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ oraz oferent załączy wypełniony załącznik nr 11 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności na fakturze

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa może ulec zmianie, gdy występują następujące okoliczności: 1) ulegną zmianie trasy przejazdów, co może być związane z ilością dowożonych dzieci, warunkami drogowymi; 2) ulegnie zmianie plan zajęć lekcyjnych, co może spowodować zarówno zmianę tras przejazdu jak i ilości przewozów; 3) ulegnie zmianie stawka podatku VAT na paliwo.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

Załączniki

SIWZ dowóz uczniów (13.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr1 - Formularz oferty_zmiana (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 a- Harmonogram tras (20kB) Zapisz dokument  
Załacznik nr 1 b -Łączna liczba km (19kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 2- Oświadczenie_art. 25 (65.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie_art. 24 (68.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 4 do SIWZ. oświadczenie o grupie kapitałowej (15.4kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 5- Wykaz usług (69.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 6 do SIWZ.wykaz środków transportu (14.8kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 7 do SIWZ.wykaz osób (14.7kB) Zapisz dokument  
Załącznik nr 8 do SIWZ.podwykonawcy (11.3kB) Zapisz dokument  
Załącznik Nr 9 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (27.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 10 - Wzór Umowy (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 11 do SIWZ. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia. (226.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja z otwarcia ofert (314kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Justyna Rzelek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Justyna Rzelek
Data wprowadzenia:2017-06-23 13:22:07
Opublikował:Justyna Rzelek
Data publikacji:2017-06-23 13:26:56
Ostatnia zmiana:2017-07-04 12:32:54
Ilość wyświetleń:205

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij