Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie

Ogłoszenie nr 525962-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Gmina Miasteczko Krajeńskie: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i oszczędność energii w ramach poddziałania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014 - 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasteczko Krajeńskie, krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16 , 89-350  Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, , e-mail sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl, , faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (URL): http://miasteczkok.kraj.nowoczesnagmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Miasteczko Krajeńskie ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie”.
Numer referencyjny: ZP.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie”. W ramach inwestycji zostanie zrealizowana - przebudowa konstrukcji drogi, - przebudowa zjazdów indywidualnych na trasie ww. drogi, - budowa chodnika w obszarze zabudowanym Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia obejmuje: jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 12 076,0 m2 , zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 286,5 m2, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 1075,0 m2. Całkowita długość odcinka drogi objętego zamówieniem wynosi 1997,0 m. Szerokość projektowanej jezdni od 5,5 do 6,0 m. Przebudowa drogi wymaga zdemontowania istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej i częściowo brukowcowej, wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodników wg opisu: - warstwa odsączająca o gr. 30 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 5 cm z AC16P, - nawierzchnia: a) warstwa wiążąca o gr. 6 cm z AC16W, b) warstwa ścieralna o gr. 5 cm z AC11S, Dla odcinka położonego w km 0+000 do 0+176 chodnik posiadał będzie następujące parametry: - podsypka piaskowa o gr. 10 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. Dla odcinka położonego w km 0+176 do 0+220 chodnik posiadał będzie następujące parametry: - warstwa odsączająca gr. 25 cm, - podbudowa z klińca bazaltowego gr. 10 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. Dla zjazdów indywidualnych na posesje wykonać należy następującą konstrukcję: - warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm, - podbudowa z betonu C12/C15 (B15) o gr. 15 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, - kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm. Dla zjazdów publicznych na tereny leśne wykonać należy następującą konstrukcję: - warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm, - nawierzchnia z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. W km 0+007 oraz 0+078 projekt uwzględnia wykonanie przejść dla pieszych. 2 Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45233140-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

2019-07-15


II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.: a) Wykonawca lub Podwykonawca mają obowiązek w czasie realizacji przedmiotu umowy, w zakresie realizacji zamówienia, zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszelkie prace budowlane poza osobami wykonującymi samodzielne funkcje w budownictwie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: - Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. - Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. - Zaświadczenia właściwego Oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; - Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w pkt a) czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt a) czynności, W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniej niż 1000 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - )Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem polegającymi na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie 1 zadanie związane z przebudową, rozbudową lub odnową nawierzchni poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych drogi o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. -) Wykonawca musi dysponować poniższym sprzętem budowlanym : - rozkładarka do mas bitumicznych - walec 10T – szt.2 - równiarka - zagęszczarka - koparko-ładowarka - samochody ciężarowe o poj. 15T
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p. - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p. (dot. informacji podawanych podczas otwarcia ofert), zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1, 2 i 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, a w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór-załącznik nr 4 do SIWZ), z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –inne dokumenty, 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór-załącznik nr 5 do SIWZ). 3) Wykonawca musi dysponować poniższym sprzętem budowlanym (wzór załącznik nr 9) - rozkładarka do mas bitumicznych - walec 10T – szt.2 - równiarka - zagęszczarka - koparko-ładowarka - samochody ciężarowe o poj. 15T

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Załącznik nr 1: Formularz Oferta - wzór Załącznik nr 7: Wzór umowy Załącznik nr 8: Zobowiązanie podmiotu - wzór 2. Dowód wniesienia wadium zarówno w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, jak i pieniężnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 38.000 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi być wniesione na okres do końca terminu związania ofertą. 5. W przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę , wadium winno być wniesione przez ustanowionego pełnomocnika (lidera) w imieniu wszystkich Wykonawców. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadnotecki Bank Spółdzielczy w Białośliwiu Nr 62 8937 0007 0000 0404 2000 0005 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w pkt 2 lit. b-e (tzn. w formach innych niż pieniężna) do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być trwale zespolony z ofertą. W przypadku nie zastosowania się do powyższego, zwrot oryginału dokumentu będzie niemożliwy. 8. Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie , o którym mowa w art. 46 ust. 3 p.z.p. skutkuje odrzuceniem oferty. 9. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 p.z.p. 10.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, chyba że Wykonawca wyraził zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca w tym przypadku zobowiązany jest wnieść wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 14.Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w sytuacjach wskazanych w art. 46 ust. 5 p.z.p.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę treści niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie: zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) zmniejszenie zakresu prac przez Zamawiającego w przypadku powzięcia informacji, że wykonanie robót nie leży w jego interesie, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiany: - stawki podatku od towarów i usług VAT, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, - zmiany zakresu prac wprowadzonej przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy w porozumieniu z Projektantem np. roboty zamienne – zmiana do wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, - konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.. - Zmiana wynagrodzenia w przypadku pkt 1 - 3 może nastąpić proporcjonalnie do wielkości ograniczenia robót oraz o różnicę w podatku VAT, w wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz w wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach: 1) wystąpienia siły wyższej – siła wyższa oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy , gdy poinformuje w formie pisemnej drugą stronę w ciągu 3 dni od dnia jej zaistnienia, 2) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian przepisów prawa krajowego , co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów, 3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w szczególności: intensywnych opadów deszczu, niskich temperatur, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami technologii, przy czym Wykonawca może się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiającego w ciągu 3 dni od dnia ich zaistnienia, 4) okoliczności i przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, 5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli przepisy prawa tego wymagają, 6) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych , archeologicznych lub terenowych, w szczególności niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, 7) odmiennych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych niezależnych od żadnej ze Stron umowy, w tym również napotkania podczas prowadzonej inwestycji na urządzenia będące własnością osób trzecich np.: kabli elektrycznych, kabli energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rur itp. 8) wystąpienia robót dodatkowych, Termin realizacji, w sytuacjach opisanych w pkt 1 – 8, ulegnie przedłużeniu o czas wstrzymania robót z wyżej wymienionych przyczyn nie dłuższy niż czas ich trwania. c) Inne zmiany: 1) zmiana osób wskazanych w umowie po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy o których mowa w § 4 umowy. Zamawiający zaakceptuje osoby wskazane przez Wykonawcę jeśli posiadają kwalifikacje i doświadczenie takie same lub wyższe od osób wymienionych w wykazie osób załączonym do oferty z zastrzeżeniem pkt 4 i 5 w § 4 umowy. zmiana podwykonawców oraz zakresu robót im powierzonych, kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, zmiana spowodowana wystąpieniem zamówień o wartości nie przekraczającej 15% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie, 5) zmiana zakresu prac wprowadzona przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy w porozumieniu z Projektantem np. roboty zamienne. 3. Zmiana treści niniejszej umowy nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności przez Strony w formie pisemnej (protokół) z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zmianę umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty muszą być sporządzone w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT Z DNIA 01.04.2019 NA DZIEŃ 05.04.2019

 

Ogłoszenie nr 540059085-N-2019 z dnia 27-03-2019 r.

Miasteczko Krajeńskie:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 525962-N-2019
Data: 15.03.2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasteczko Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 57079145400000, ul. ul. Dąbrowskiego  16, 89-350  Miasteczko Krajeńskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 873 196, e-mail sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl, faks 672 873 197.
Adres strony internetowej (url): http://miasteczko.kraj.nowoczesnagmina.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019 - 04 - 01 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019 - 04 - 05 godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówieniazamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie”. W ramach inwestycji zostanie zrealizowana - przebudowa konstrukcji drogi, - przebudowa zjazdów indywidualnych na trasie ww. drogi, - budowa chodnika w obszarze zabudowanym Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia obejmuje: jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 12 076,0 m2 , zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 286,5 m2, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 1075,0 m2. Całkowita długość odcinka drogi objętego zamówieniem wynosi 1997,0 m. Szerokość projektowanej jezdni od 5,5 do 6,0 m. Przebudowa drogi wymaga zdemontowania istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej i częściowo brukowcowej, wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodników wg opisu: - warstwa odsączająca o gr. 30 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 5 cm z AC16P, - nawierzchnia: a) warstwa wiążąca o gr. 6 cm z AC16W, b) warstwa ścieralna o gr. 5 cm z AC11S, Dla odcinka położonego w km 0+000 do 0+176 chodnik posiadał będzie następujące parametry: - podsypka piaskowa o gr. 10 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. Dla odcinka położonego w km 0+176 do 0+220 chodnik posiadał będzie następujące parametry: - warstwa odsączająca gr. 25 cm, - podbudowa z klińca bazaltowego gr. 10 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. Dla zjazdów indywidualnych na posesje wykonać należy następującą konstrukcję: - warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm, - podbudowa z betonu C12/C15 (B15) o gr. 15 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, - kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm. Dla zjazdów publicznych na tereny leśne wykonać należy następującą konstrukcję: - warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm, - nawierzchnia z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. W km 0+007 oraz 0+078 projekt uwzględnia wykonanie przejść dla pieszych. 2 Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej Grabionna-Okaliniec, gm. Miasteczko Krajeńskie”. W ramach inwestycji zostanie zrealizowana - przebudowa konstrukcji drogi, - przebudowa zjazdów indywidualnych na trasie ww. drogi, - budowa chodnika w obszarze zabudowanym Szczegółowy zakres niniejszego zamówienia obejmuje: jezdnię o nawierzchni bitumicznej na powierzchni 12 076,0 m2 , zjazdy z kostki betonowej na powierzchni 366,5 m2, chodniki o nawierzchni z kostki betonowej na powierzchni 1075,0 m2. Całkowita długość odcinka drogi objętego zamówieniem wynosi 1997,0 m. Szerokość projektowanej jezdni od 5,5 do 6,0 m. Przebudowa drogi wymaga zdemontowania istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej i częściowo brukowcowej, wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni i chodników wg opisu: - warstwa odsączająca o gr. 30 cm, - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 20 cm, - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o gr. 5 cm z AC16P, - nawierzchnia: a) warstwa wiążąca o gr. 6 cm z AC16W, b) warstwa ścieralna o gr. 5 cm z AC11S, Dla odcinka położonego w km 0+000 do 0+176 chodnik posiadał będzie następujące parametry: - podsypka piaskowa o gr. 10 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. Dla odcinka położonego w km 0+176 do 0+220 chodnik posiadał będzie następujące parametry: - warstwa odsączająca gr. 25 cm, - podbudowa z klińca bazaltowego gr. 10 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm, - nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm. Dla zjazdów indywidualnych na posesje wykonać należy następującą konstrukcję: - warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm, - podbudowa z betonu C12/C15 (B15) o gr. 15 cm, - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o gr. 3 cm, - kostka betonowa wibroprasowana o gr. 8 cm. Dla zjazdów publicznych na tereny leśne wykonać należy następującą konstrukcję: - warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm, - nawierzchnia z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. W km 0+007 oraz 0+078 projekt uwzględnia wykonanie przejść dla pieszych.Wzdłuż drogi Grabionna - Okaliniej zaprojektowana jest kanalizacja PCV, która zostanie przeznaczona na wykonanie światłowodu szerokopasmowego. Kanał technologiczny powinien być ułożony zgodnie z projektem. Proponuje się ułożyć rurę PEHD o średnicy 90 mm łączone na mufy. Kanał technologiczny projektowany jest od drogi S-1o do działki nr 214/1 położonej w obrębie Grabionna (posesje 42 i 43) 2 Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w projekcie budowlanym, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załączniki do SIWZ.W projekcie budowlanym zapisano zastosowanie krawężnika kamiennego, jest to omyłka pisarska, ponieważ wyceniony został krawężnik betonowy

 

 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 2019 - 04 - 09 godzina 10:00

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

 

Załączniki

Część I (4.2MB) Zapisz dokument  
Część II (4.6MB) Zapisz dokument  
Część III (4.8MB) Zapisz dokument  
Kosztorys ofertowy Miasteczko_ 018-16-001 (95.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt organizacji ruchu (33.9MB) Zapisz dokument  
SIWZ droga (205kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SST Grabionna - Okaliniec _droga (4.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 1 do SIWZ (43.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 2 do SIWZ (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 3 do SIWZ (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 4 do SIWZ (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 do SIWZ (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 6 do SIWZ (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 7 do SIWZ. wzór umowy docx (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 8 do SIWZ (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 9 do SIWZ (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo ZP.271.2.2019 z dnia 27.03.2019 (794.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zmiana ogłoszenia o zamowieniu (234.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kosztorys ofertowy marzec 2019 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia o zamowieniu 2.04.2019 (224.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo ZP.271.2.2019 z dnia 02.04.2019 (277.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Pismo ZP.271.2.2019 z dnia 09.04.2019 (387kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (646.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Sylwia Gruszczyńska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Sylwia Gruszczyńska
Data wprowadzenia:2019-03-15 13:14:24
Opublikował:Sylwia Gruszczyńska
Data publikacji:2019-03-15 13:20:32
Ostatnia zmiana:2019-04-30 09:37:41
Ilość wyświetleń:986

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij