Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Kolorowy pasek

DOFINANSOWANIE PRACODAWCY KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKA MŁODOCIANEGO STANOWIĄCE POMOC DE MINIMIS

 

DOFINANSOWANIE PRACODAWCY KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA STANOWIACE POMOC DE MINIMIS

 1. PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2094),

 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia. 2013 r.),

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

2. Załączniki do wniosku:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

 • kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy (umowa o pracę + aktualne zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie),

 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

 • kopia dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 • kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 • aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

 • kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

 • pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę, wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa do reprezentowania i podpisywania,

 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Załączniki muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 1. OPŁATY:

  Nie pobiera się.

 2. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania

 3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

  Sekretariat Urzędu Gminy Miasteczko Krajeńskie, I piętro, pok. nr 4

 4. GODZINY PRACY:

  poniedziałek 700 – 1600

  wtorek – piątek 730 – 1530

 5. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
  Referat Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego, stanowisko ds. organizacyjnych i oświaty, parter, pokój nr 1.

 6. KONTAKT:
  tel. 67 287 31 96 wewn. 27, e-mail:
  sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl

IX. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia (odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu).

X. JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY:

 1. Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia (Dz. U.2014, poz. 232 z późn. zm.):

  • § 3: Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy,

  • § 3a: O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta/burmistrza, prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

 2. Dofinansowaniem objęte jest kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Miasteczko Krajeńskie.

 3. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w ar. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 4. Z wnioskiem mogą wystąpić Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

 5. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Załączniki

Zawiadomienie_o_umowie_Miasteczko (68.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (350.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (129.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (380.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (140.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (111.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania (108.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mirosława Góra
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mirosława Góra
Data wprowadzenia:2014-12-12 11:29:05
Opublikował:Mirosława Góra
Data publikacji:2014-12-12 12:08:08
Ostatnia zmiana:2017-11-27 11:08:26
Ilość wyświetleń:383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij